Prop. 1 S (2020–2021)

FOR BUDSJETTÅRET 2021 Statsbudsjettet (Gul bok)

Til innholdsfortegnelse

3 Bevilgningsregnskapet

Tabell 3.1 Utgifter og inntekter i bevilgningsregnskapet per 1. halvår 2020

Mill. kroner

Utgifter

Overført fra forrige termin1

Budsjettets stilling 20202

Samlet til disposisjon

Regnskap for 1. halvår

Gjenstående beløp

Det kongelige hus

0 291 291 231 60

Regjering

12 469 481 218 263

Stortinget og tilknyttede organ

171 2 067 2 239 1 009 1 229

Høyesterett

0 118 118 54 64

Utenriksdepartementet

877 43 763 44 640 21 254 23 386

Kunnskapsdepartementet

704 78 901 79 604 43 453 36 151

Kulturdepartementet

370 23 605 23 975 15 045 8 929

Justis- og beredskapsdepartementet

1 109 43 372 44 481 20 469 24 012

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1 206 222 961 224 167 124 184 99 983

Arbeids- og sosialdepartementet

575 44 907 45 482 21 396 24 086

Helse- og omsorgsdepartementet

2 677 199 190 201 867 98 820 103 047

Barne- og familiedepartementet

123 32 223 32 346 16 372 15 974

Nærings- og fiskeridepartementet

471 23 764 24 235 13 578 10 657

Landbruks- og matdepartementet

142 20 658 20 800 15 388 5 412

Samferdselsdepartementet

2 462 85 110 87 572 42 919 44 653

Klima- og miljødepartementet

501 17 735 18 236 8 781 9 455

Finansdepartementet

605 153 381 153 986 95 610 58 376

Forsvarsdepartementet

2 766 61 213 63 979 26 840 37 139

Olje- og energidepartementet

117 4 257 4 374 2 388 1 986

Ymse

0 3 155 3 155 0 3 155

Statsbankene

626 143 679 144 305 71 703 72 601

Statlig petroleumsvirksomhet

0 28 000 28 000 14 227 13 773

Statens forretningsdrift

726 19 032 19 758 2 180 17 578

Folketrygden

50 560 700 560 750 259 745 301 006

Statens pensjonsfond utland

0 244 951 244 951 -169 928 414 879

Sum utgifter

16 289 2 057 503 2 073 793 745 937 1 327 855

1 Fordelingen av overført beløp fra 2019 avviker noe fra Meld. St. 3 (2019–2020) Statsrekneskapen 2019 Dette er en konsekvens av enkelte endringer i oppgavefordelingen mellom departementene fra 2020. Virksomheten 22. juli-senteret er overført fra KMD til KD. Forvaltningen av Altinn-løsningen er flyttet fra NFD til Digitaliseringsdirektoratet under KMD. Oppgaver er flyttet fra tidligere Direktoratet for forvaltning og IKT under KMD til Direktoratet for forvaltning og økonomistyring under FIN. Under statlig forretningsdrift er NVE Anlegg avviklet som egen regnskapsenhet og inngår nå under Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) under OED.

2 Saldert budsjett medregnet vedtatte bevilgningsendringer i første halvår.

Mill. kroner

Inntekter

Budsjettets stilling 2020

Regnskap for 1. halvår

Gjenstående beløp

Skatt på formue og inntekt

289 883 150 230 139 653

Arbeidsgiveravgift og trygdeavgift

350 310 151 310 199 000

Tollinntekter

3 400 1 324 2 076

Merverdiavgift

323 455 145 226 178 229

Avgifter på alkohol

14 489 7 681 6 808

Avgifter på tobakk

6 700 3 954 2 746

Avgifter på motorvogner

22 669 10 416 12 253

Andre avgifter

59 350 27 856 31 493

Sum skatter og avgifter

1 070 256 497 997 572 259

Renter av statens forretningsdrift

101 -4 104

Øvrige inntekter av statens forretningsdrift

3 002 883 2 119

Sum inntekter av statens forretningsdrift

3 102 879 2 223

Renter fra statsbankene

9 113 5 384 3 729

Renter av kontantbeholdning og andre fordringer

4 064 2 277 1 787

Aksjeutbytte ekskl. Equinor ASA

22 144 5 521 16 623

Renteinntekter og utbytte (ekskl. statens forretningsdrift og Equinor ASA)

35 321 13 182 22 139

Inntekter under departementene

39 360 18 583 20 777

Overføring fra Norges Bank

19 706 19 706 0

Tilbakeføring av midler fra Statens banksikringsfond

0 0 0

Sum andre inntekter

59 066 38 289 20 777

Inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet

70 300 46 381 23 919

Skatt og avgift på utvinning av petroleum

101 901 51 183 50 718

Aksjeutbytte fra Equinor ASA

15 700 11 500 4 200

Sum petroleumsinntekter

187 901 109 063 78 838

Tilbakebetalinger

121 855 54 521 67 333

Statens pensjonsfond utland

241 084 0 241 084

Sum inntekter

1 718 585 713 932 1 004 653

Tabell 3.2 Bevilgningsregnskapet for 1. halvår 2019 og 2020

Mill. kroner

Utgifter

Samlede utgifter

Driftsutgifter

Nybygg, anlegg mv.

Overføringer til andre

Utlån, gjelds- avdrag mv.

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

Det kongelige hus

378 231 17 17 0 0 361 214 0 0

Regjering

207 218 207 218 0 0 0 0 0 0

Stortinget og tilknyttede organ

1 169 1 009 845 819 192 64 132 126 0 0

Høyesterett

55 54 55 54 0 0 0 0 0 0

Utenriksdepartementet

19 319 21 254 2 197 2 271 39 20 15 490 17 403 1 593 1 560

Kunnskapsdepartementet

45 532 43 453 2 630 3 380 31 49 42 870 40 024 0 0

Kulturdepartementet

7 502 15 045 1 045 1 081 7 24 6 450 13 941 0 0

Justis- og beredskapsdepartementet

19 430 20 469 17 880 17 923 812 1 645 738 901 0 0

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

110 754 124 184 2 800 2 997 1 349 1 775 106 604 119 412 0 0

Arbeids- og sosialdepartementet

22 639 21 396 10 848 10 644 239 185 6 351 6 490 5 201 4 077

Helse- og omsorgsdepartementet

90 993 98 820 2 841 3 014 12 4 88 140 95 802 0 0

Barne- og familiedepartementet

16 287 16 372 4 029 4 147 6 5 12 252 12 221 0 0

Nærings- og fiskeridepartementet

5 756 13 578 2 263 2 156 263 244 2 970 9 981 260 1 197

Landbruks- og matdepartementet

14 603 15 388 869 927 0 2 13 734 14 460 0 0

Samferdselsdepartementet

38 318 42 919 8 628 7 825 7 663 7 070 22 027 28 024 0 0

Klima- og miljødepartementet

7 347 8 781 1 238 1 341 332 347 5 777 7 093 0 0

Finansdepartementet

95 148 95 610 8 150 9 325 95 172 22 801 36 113 64 101 50 000

Forsvarsdepartementet

25 076 26 840 18 088 19 152 6 564 7 468 424 221 0 0

Olje- og energidepartementet

2 395 2 388 839 826 5 3 1 551 1 558 0 0

Ymse

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Statsbankene

65 480 71 703 368 414 22 36 7 847 8 320 57 243 62 933

Statlig petroleumsvirksomhet

12 101 14 227 0 0 12 101 14 227 0 0 0 0

Statens forretningsdrift

1 349 2 180 -1 121 -1 367 2 470 1 921 0 1 626 0 0

Folketrygden

233 685 259 745 0 0 0 0 233 685 259 745 0 0

Statens pensjonsfond utland

21 492 -169 928 0 0 0 0 21 492 -169 928 0 0

Sum utgifter

857 017 745 937 84 716 87 164 32 205 35 261 611 698 503 745 128 398 119 768

Lånetransaksjoner

Regnskap 2019

Budsjettets stilling 2020

End- ringer i pst.

Regnskap 1. halvår 2019

Regnskap 1. halvår 2020

End- ringer i pst.

1 Inntekter (ekskl. tilbakebetalinger mv. og overføring fra

Statens pensjonsfond utland

1 407 407

1 355 646

-3,7 738 490 659 410 -10,7

2 Utgifter (ekskl. utlån, avdrag på statsgjeld)

1 635 030

1 870 661

14,4 728 620 626 170 -14,1

Driftsutgifter

178 493 189 338 6,1 84 716 87 164 2,9

Nybygg, anlegg mv.

73 998 76 690 3,6 32 205 35 261 9,5

Overføringer til andre

1 125 624 1 359 682 20,8 590 206 673 674 14,1

Overføringer til Statens pensjonsfond utland

256 915 244 951 -4,7 21 492 -169 928 -890,7

3 Overskudd før lånetransaksjoner før overføring fra

Statens pensjonsfond utland (1-2)

-227 623 -515 015

-

9 870 33 241

-

4 Overføring fra Statens pensjonsfond utland

228 564 241 084

-

0 0

-

5 Overskudd før lånetransaksjoner (3+4)

941 -273 930

-

9 870 33 241

-

Mill. kroner

Inntekter

Samlede inntekter

Driftsinntekter

Inntekter i samband med nybygg, anlegg mv.

Skatter, avgifter og andre overføringer

Tilbakebetalinger

mv.

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

Skatt på formue og inntekt

161 132 150 230 0 0 0 0 161 132 150 230 0 0

Arbeidsgiveravgift og trygdeavgift

168 948 151 310 0 0 0 0 168 948 151 310 0 0

Tollinntekter

1 537 1 324 0 0 0 0 1 537 1 324 0 0

Merverdiavgift

150 877 145 226 0 0 0 0 150 877 145 226 0 0

Avgifter på alkohol

6 992 7 681 0 0 0 0 6 992 7 681 0 0

Avgifter på tobakk

3 254 3 954 0 0 0 0 3 254 3 954 0 0

Avgifter på motorvogner

12 268 10 416 0 0 0 0 12 268 10 416 0 0

Andre avgifter

29 508 27 856 0 0 0 0 29 508 27 856 0 0

Sum skatter og avgifter

534 517 497 997 0 0 0 0 534 517 497 997 0 0

Renter av statens forretningsdrift

-2 -4 0 0 0 0 -2 -4 0 0

Øvrige inntekter av statens forretningsdrift

911 883 1 0 895 867 15 17 0 0

Sum inntekter av statens forretningsdrift

909 879 1 0 895 867 13 13 0 0

Renter fra statsbankene

4 521 5 384 0 0 0 0 4 521 5 384 0 0

Renter av kontantbeholdning og andre fordringer

2 668 2 277 0 0 0 0 2 668 2 277 0 0

Aksjeutbytte ekskl. Equinor ASA

19 489 5 521 0 0 0 0 19 489 5 521 0 0

Renteinntekter og utbytte (ekskl. statens forretningsdrift og Equinor ASA)

26 679 13 182 0 0 0 0 26 679 13 182 0 0

Inntekter under departementene

15 446 18 583 9 063 12 291 237 215 6 145 6 076 0 0

Overføring fra Norges Bank

14 798 19 706 0 0 0 0 14 798 19 706 0 0

Tilbakeføring av midler fra

Statens banksikringsfond

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sum andre inntekter

30 244 38 289 9 063 12 291 237 215 20 943 25 782 0 0

Inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet

71 391 46 381 58 281 34 428 11 734 10 712 1 376 1 240 0 0

Skatt og avgift på utvinning av petroleum

65 228 51 183 0 0 0 0 65 228 51 183 0 0

Aksjeutbytte fra Equinor ASA

9 522 11 500 0 0 0 0 9 522 11 500 0 0

Sum petroleumsinntekter

146 141 109 063 58 281 34 428 11 734 10 712 76 126 63 923 0 0

Tilbakebetalinger

54 778 54 521 0 0 0 0 0 0 54 778 54 521

Statens pensjonsfond utland

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sum inntekter

793 268 713 932 67 346 46 719 12 867 11 794 658 278 600 897 54 778 54 521

Lånetransaksjoner

Regnskap 2019

Budsjettets stilling 2020

End- ringer i pst.

Regnskap 1. halvår 2019

Regnskap 1. halvår 2020

End- ringer i pst.

6 Utlån, gjeldsavdrag, aksjetegning mv. i alt

187 253 186 843 -0,2 128 398 119 768 -6,7

Utlån mv. til statsbankene

107 697 118 923 10,4 57 243 62 933 9,9

Gjeldsavdrag

64 101 0

-

64 101 0

-

Andre utlån, aksjetegning mv.

15 455 67 920 339,5 7 054 56 834 705,7

7 Tilbakebetalinger mv.

115 117 121 855 5,9 54 778 54 521 -0,5

8 Utlån mv. netto (6-7)

72 137 64 988 -9,9 73 620 65 246 -11,4

9 Samlet finansieringsbehov dekket av kontantbeholdning og lån(8-5) 1)

71 195 338 918

-

63 749 32 006

-

10 Statslånemidler

71 195 0

-

0 0

-

1 Inkluderer ikke finanstransaksjoner knyttet til petroleumsvirksomheten

Til dokumentets forside