Prop. 1 S (2020–2021)

FOR BUDSJETTÅRET 2021 Statsbudsjettet (Gul bok)

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Finansdepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om statsbudsjettet 2021.

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om statsbudsjettet 2021 i samsvar med et vedlagt forslag.

Til dokumentets forside