Prop. 1 S (2020–2021)

FOR BUDSJETTÅRET 2021 Statsbudsjettet (Gul bok)

Til innholdsfortegnelse

4 Virksomheter med særskilte fullmakter (nettobudsjetterte forvaltningsorganer)

Finansdepartementet har i samråd med berørte departementer etablert prosedyrer for innrapportering av standardiserte nøkkeltall for nettobudsjetterte virksomheter, jf. omtale i Gul bok 2010, kapittel 9.3. Tabellene 4.1–4.3 nedenfor oppsummerer tall som Finansdepartementet har mottatt fra de berørte departementene. Tabell 4.4 gir en oversikt over aktuelle departementer og tilhørende nettobudsjetterte virksomheter. De enkelte departementene gir i sine fagproposisjoner et mer detaljert tallgrunnlag for sine nettobudsjetterte virksomheter.

Tabellene nedenfor er en ren oppsummering av tall for enkeltvirksomheter, og det er ikke foretatt noen eliminering av overføringer eller transaksjoner mellom virksomhetene. Som følge av dette vil for eksempel bevilgninger til Norges Forskningsråd (NFR) som viderefordeles til øvrige nettobudsjetterte virksomheter, fremkomme som inntekter fra statlige bevilgninger to ganger i den aggregerte fremstillingen. Videre vil bevilgninger og tildelinger som de nettobudsjetterte virksomhetene mottar fra andre departementer eller statlige virksomheter, og som ikke tilflyter virksomheten direkte over den statlige nettobevilgning (post 50–59), fremkomme som inntekter fra statlige bevilgninger i tabellene 4.1 og 4.2 nedenfor. Det er gjort enkelte reklassifiseringer i sammenligningstall for 2017 og 2018, basert på tallgrunnlag mottatt fra departementene. Største endringer knytter seg til Diku (KD) og reklassifiserig av beløp (2018) mellom drift og overføringer.

Utgifter og inntekter fordelt etter art1

Budsjett

Beløp i mill. kroner

2017

2018

2019

2020

1. Utgifter

Driftsutgifter

Lønnsutgifter

29 630

31 325

33 557

34 992

Varer og tjenester

15 398

15 812

16 877

17 519

Sum driftsutgifter

45 028

47 137

50 434

52 511

Investeringsutgifter

Investeringer, større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

2 549

3 071

3 075

2 500

Sum investeringsutgifter

2 549

3 071

3 075

2 500

Overføringer fra virksomheten 2

Utbetalinger til andre statlige regnskaper

4 687

5 050

4 936

5 244

Andre utbetalinger

6 260

6 620

8 122

8 105

Sum overføringsutgifter

10 947

11 670

13 058

13 349

Finansielle aktiviteter

Kjøp av aksjer og andeler

10

46

3

0

Andre finansielle utgifter

11

39

6

2

Sum finansielle utgifter

21

85

9

2

Sum utgifter

58 545

61 962

66 575

68 361

2. Inntekter

Driftsinntekter

Inntekter fra salg av varer og tjenester

3 767

4 137

4 972

4 152

Inntekter fra avgifter, gebyrer og lisenser

15

16

16

16

Refusjoner

303

331

328

319

Andre driftsinntekter

2 979

2 422

2 175

2 124

Sum driftsinntekter

7 064

6 906

7 492

6 611

Investeringsinntekter

Salg av varige driftsmidler

34

68

206

0

Sum investeringsinntekter

34

68

206

0

Overføringer til virksomheten

Inntekter fra statlige bevilgninger 3

52 264

54 945

58 309

59 578

Andre innbetalinger

829

770

1 171

1 026

Sum overføringsinntekter

53 093

55 716

59 481

60 604

Finansielle aktiviteter

Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler

9

6

2

0

Andre finansielle innbetalinger

22

6

6

2

Sum finansielle inntekter

31

11

8

2

Sum inntekter

60 223

62 700

67 186

67 218

3. Netto endring i kontantbeholdningen (2–1) 4

1 679

738

611

-1 144

1 Tabell 4.1 gir et uttrykk for virksomhetenes samlede brutto utgifter og inntekter fordelt etter art for årene 2017, 2018 og 2019, samt summen av virksomhetenes interne budsjetter for 2020. Tallene i tabellen baserer seg på virksomhetenes egen oppstilling av brutto utgifter og inntekter på en standard mal.

2 Overføringer fra Norges Forskningsråd (NFR) utgjør den vesentligste delen av overføringsutgiftene, med samlede overføringer på henholdsvis 9,5 mrd. kroner, 9,7 mrd. kroner og 9,8 mrd. kroner i årene 2017, 2018 og 2019, og estimerte utbetalinger i 2020 på om lag 10,0 mrd. kroner.

3 Inntekter fra statlige bevilgninger omfatter blant annet bevilgninger fra overordnet fagdepartement, bevilgninger fra andre departementer, bevilgninger fra andre statlige forvaltningsorganer og tildelinger fra NFR. Det vises til innledende kommentarer til tabellene, hvor det fremgår at det ikke er foretatt noen eliminering av overføringer eller transaksjoner mellom virksomhetene i oppstillingen.

4 Netto endring i kontantbeholdningen i tabell 4.1, beregnet ut fra sum inntekter med fradrag av sum utgifter, tilsvarer endringen i kontantbeholdningen mellom årene i tabell 4.3.

Tabell 4.2 Inntekter etter inntektskilde1

Inntektskilde

Budsjett

Beløp i mill. kroner

2017

2018

2019

2020

Bevilgninger til finansiering av statsoppdraget

Bevilgninger fra fagdepartementet

39 665

42 473

45 160

46 306

Bevilgninger fra andre departement

6 261

5 578

5 648

5 491

Bevilgninger fra andre statlige forvaltningsorganer

1 627

1 906

2 277

2 152

Tildelinger fra Norges forskningsråd

3 594

3 740

3 563

4 084

Sum bevilgninger

51 147

53 696

56 648

58 034

Offentlige og private bidrag

Bidrag fra kommuner og fylkeskommuner

330

311

295

284

Bidrag fra private

998

755

1 069

987

Tildelinger fra internasjonale organisasjoner

623

815

977

849

Sum bidrag

1 950

1 881

2 341

2 120

Oppdragsinntekter mv.

Oppdrag fra statlige virksomheter

1 380

1 411

1 590

1 258

Oppdrag fra kommunale og fylkeskommunale virksomheter

113

138

153

110

Oppdrag fra private

643

614

701

516

Andre inntekter

4 990

4 961

5 754

5 180

Sum oppdragsinntekter mv.

7 126

7 124

8 197

7 063

Sum inntekter

60 223

62 700

67 186

67 218

1 Tabell 4.2 gir et uttrykk for virksomhetenes samlede inntekter spesifisert etter inntektskilde for årene 2017, 2018 og 2019, samt summen av virksomhetenes interne budsjetter for 2020. Sum inntekter i tabell 4.2 skal samsvare med summen av inntekter i tabell 4.1, men gir supplerende informasjon om hva som er kilden til inntektene. Tallene i tabellen baserer seg på virksomhetenes egen spesifikasjon av brutto inntekter på en standard mal.

Forholdet mellom kontantbeholdning, påløpte kostnader og avsetninger per 31.12.1

Endring

Beløp i mill. kroner

2017

2018

2019

2018 til 2019

Kontantbeholdning

Beholdning på oppgjørskonto i Norges Bank 2

18 989

19 701

20 195

494

Beholdning på andre bankkonti

880

948

1 065

117

Andre kontantbeholdninger

43

1

1

0

Sum kontanter og kontantekvivalenter

19 912

20 650

21 261

611

Netto gjeld og forpliktelser 3

Avsetninger til dekning av påløpte kostnader som forfaller i neste budsjettår

Feriepenger mv.

2 524

2 656

2 815

159

Skattetrekk og offentlige avgifter

2 030

2 301

2 522

221

Gjeld til leverandører

2 216

2 207

2 450

243

Gjeld til oppdragsgivere

-431

-447

-220

227

Annen gjeld som forfaller i neste budsjettår

975

1 457

1 450

-7

Sum til dekning av påløpte kostnader som forfaller i neste budsjettår

7 314

8 173

9 016

843

Avsetninger til dekning av planlagte tiltak der kostnadene helt eller delvis vil bli dekket i fremtidige budsjettår

Prosjekter finansiert av Norges forskningsråd

346

467

187

-281

Større påbegynte, flerårige investeringsprosjekter finansiert av grunnbevilgningen fra fagdepartementet

-396

743

595

-148

Konkrete påbegynte, ikke fullførte prosjekter finansiert av grunnbevilgningen fra fagdepartementet

4 491

3 629

3 511

-118

Andre avsetninger til vedtatte, ikke igangsatte formål 4

4 368

4 055

3 745

-310

Konkrete påbegynte, ikke fullførte prosjekter finansiert av bevilgninger fra andre departementer

110

87

80

-7

Sum avsetninger til planlagte tiltak i fremtidige budsjettår

8 919

8 981

8 118

-863

Andre avsetninger

Avsetninger til andre formål/ikke spesifiserte formål

2 958

2 874

3 432

558

Fri virksomhetskapital

698

708

773

65

Sum andre avsetninger

3 657

3 582

4 205

623

Langsiktig gjeld (netto)

Langsiktig forpliktelse knyttet til anleggsmidler

-65

1

1

0

Annen langsiktig gjeld

88

-87

-80

7

Sum langsiktig gjeld

23

-86

-79

8

Sum netto gjeld og forpliktelser

19 912

20 650

21 261

611

1 Tabell 4.3 viser samlet kontantbeholdning i nettobudsjetterte virksomheter ved utgangen av 2017, 2018 og 2019, og endringen i kontantbeholdningen mellom de to siste årene. Tabellen spesifiserer også de formål som kontantbeholdningen er bundet opp i. Tallene i tabellen baserer seg på virksomhetenes egne balanseoppstillinger basert på en standard mal.

2 Samlet bankbeholdning til nettobudsjetterte virksomheter på oppgjørskonto i Norges Bank tilsvarer beholdning bokført i kapitalregnskapets kontogruppe 82, eksklusiv Sametinget (konto 820501) som ikke omfattes av dette sammendraget.

3 Postene på eiendelssiden av balansen er i oppstillingen ikke spesifisert hver for seg, men er inkludert i de relaterte postene på gjeldssiden av balansen. Tallene i tabellen er derfor nettotall, og gruppen avsetninger til dekning av påløpte kostnader som forfaller i neste budsjettår, inneholder eksempelvis også fordringer og andre omløpsmidler.

4 Forskningsprogram under behandling i NFR utgjør en betydelig del av denne avsetningen, med henholdsvis 3,0 mrd. kroner, 3,0 mrd. kroner og 3,1 mrd. kroner for årene 2017, 2018 og 2019. NFR har i 2019 gjort enkelte reklassifiseringer av beløp mellom ulike grupper av avsetninger. Tall for 2017 og 2018 er reklassifisert tilsvarende.

Tabell 4.4 Oversikt over nettobudsjetterte virksomheter

Overordnet departement/virksomhet 1

Antall

Kunnskapsdepartementet 2

Norges forskningsråd (NFR)

1

Universiteter 3

10

Statlige vitenskapelige høyskoler 4

6

Statlige høyskoler 5

5

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku)

1

Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

1

NUPI, Norsk utenrikspolitisk institutt

1

Kulturdepartementet

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO)

1

Arbeids- og sosialdepartementet

Statens arbeidsmiljøinstitutt

1

Barne- og familiedepartementet

Forbrukerrådet

1

Forvaltningsorganet for Opplysningsvesenets fond

1

Nærings- og fiskeridepartementet

Norsk romsenter

1

Landbruks- og matdepartementet

Norsk institutt for bioøkonomi

1

Veterinærinstituttet

1

Samferdselsdepartementet

Senter for oljevern og marint miljø

1

Klima- og miljødepartementet

Norsk kulturminnefond

1

Meteorologisk institutt

1

Forsvarsdepartementet

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

1

Sum virksomheter

36

1 Sametinget (KMD) inngår ikke i tabellverket for nettobudsjetterte virksomheter.

2 Antall virksomheter gruppert under kategoriene universiteter og høyskoler (UH-sektoren), baserer seg på oversikt fra KD per 2020.

3 Universiteter omfatter: Nord Universitet, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet, OsloMet – Storbyuniversitetet, Universitet i Agder, Universitet i Bergen, Universitet i Oslo, Universitet i Stavanger, Universitetet i Sørøst-Norge, og Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet.

4 Statlige vitenskapelige høyskoler omfatter: Norges handelshøyskole, Norges idrettshøyskole, Norges musikkhøgskole, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Kunsthøgskolen i Oslo og Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk.

5 Statlige høyskoler omfatter: Høgskolen i Innlandet, Høgskolen i Østfold, Høgskulen i Volda, Høgskulen på Vestlandet, og Samisk høgskole.

Kilde: Finansdepartementet

Til dokumentets forside