Prop. 1 S (2020–2021)

FOR BUDSJETTÅRET 2021 Statsbudsjettet (Gul bok)

Til innholdsfortegnelse

5 Bestillingsfullmakt, tilsagnsfullmakt og garantifullmakt

5.1 Bestillings- og tilsagnsfullmakter

I sammenheng med budsjettet for 2021 foreslås det bestillings- og tilsagnsfullmakter for i alt 143 078 mill. kroner, mot 150 622 mill. kroner i Gul bok 2020.

Forslagene til bestillingsfullmakter utgjør i alt 116 801 mill. kroner, mot 114 856 mill. kroner i Gul bok 2020. Under Forsvarsdepartementet er det foreslått bestillingsfullmakter på 115 059 mill. kroner, mot 112 836 mill. kroner i Gul bok 2020. Det fremmes forslag om tilsagnsfullmakter på i alt 26 277 mill. kroner, mot 35 766 mill. kroner i Gul bok 2020. Utover fullmaktene i tabellen, foreslås det enkelte tilsagnsfullmakter uten en beløpsramme, for eksempel en fullmakt som hjemler at Statens lånekasse for utdanning kan gi tilsagn om støtte for vårhalvåret 2022 etter de samme satser som for høsthalvåret 2021. For øvrige fullmakter til å forplikte staten for fremtidige budsjettår, eksempelvis bygge- og eiendomsfullmakter under KMD og investerings-, drifts- og vedlikeholdsfullmakter under SD, vises det til forslag til romertallsvedtak under det enkelte departement.

Oversikt over bestillingsfullmakter og tilsagnsfullmakter

1 000 kroner

Kap

Post

Betegnelse

Bestillingsfullmakt

Tilsagnsfullmakt

117

EØS-finansieringsordningene

77

EØS-finansieringsordningen 2014–2021

2 803 000

78

Den norske finansieringsordningen 2014–2021

3 403 000

162

Næringsutvikling, landbruk og fornybar energi

70

Næringsutvikling og handel

100 000

72

Fornybar energi

100 000

220

Utdanningsdirektoratet

70

Tilskudd til læremidler mv.

60 000

226

Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen

21

Spesielle driftsutgifter

35 000

22

Videreutdanning for lærere og skoleledere

237 000

270

Studentvelferd

75

Tilskudd til bygging av studentboliger

743 000

322

Bygg og offentlige rom

50

Kunst i offentlige rom

7 300

70

Nasjonale kulturbygg

634 500

334

Film- og dataspillformål

72

Insentivordning for film- og tv-produksjoner

68 600

430

Kriminalomsorgen

70

Tilskudd

10 000

440

Politiet

01

Driftsutgifter

150 000

490

Utlendingsdirektoratet

72

Internasjonalt migrasjonsarbeid, og assistert retur og reintegrering i hjemlandet

50 000

540

Digitaliseringsdirektoratet

25

Medfinansieringsordning for digitaliseringsprosjekter

163 900

28

Altinn

50 000

567

Nasjonale minoriteter

74

Kultur- og ressurssenter for norske rom

4 100

581

Bolig- og bomiljøtiltak

76

Utleieboliger

162 200

79

Heis og tilstandsvurdering

46 100

590

Planlegging og byutvikling

72

Bolig- og områdeutvikling i byer

22 500

595

Statens kartverk

21

Spesielle driftsutgifter

70 000

634

Arbeidsmarkedstiltak

76

Tiltak for arbeidssøkere

3 060 700

77

Varig tilrettelagt arbeid

951 800

710

Vaksiner mv.

21

Spesielle driftsutgifter

580 000

22

Salgs- og beredskapsprodukter m.m.

50 000

761

Omsorgstjeneste

63

Investeringstilskudd – rehabilitering

4 153 000

69

Investeringstilskudd – netto tilvekst

3 136 500

79

Andre tilskudd

1 000

900

Nærings- og fiskeridepartementet

21

Spesielle driftsutgifter

7 500

907

Norsk nukleær dekommisjonering

21

Spesielle driftsutgifter

188 000

920

Norges forskningsråd

50

Tilskudd til næringsrettet forskning

42 000

1148

Naturskade – erstatninger

71

Naturskade – erstatninger

87 000

1149

Verdiskapings- og utviklingstiltak i landbruket

71

Tilskudd til verdiskapingstiltak i skogbruket

126 300

1320

Statens vegvesen

65

Tilskudd til fylkesveier

100 000

1352

Jernbanedirektoratet

74

Tilskudd til togmateriell mv.

1 755 000

1360

Kystverket

72

Tilskudd for overføring av gods fra vei til sjø

90 000

73

Tilskudd til effektive og miljøvennlige havner

50 000

1411

Artsdatabanken

21

Spesielle driftsutgifter

12 000

70

Tilskudd til arter og naturtyper

11 700

1420

Miljødirektoratet

30

Statlige erverv, båndlegging av friluftsområder

55 000

31

Tiltak i verneområder

5 000

32

Statlige erverv, fylkesvise verneplaner

600

33

Statlige erverv, nytt landbasert vern

700

35

Statlige erverv, skogvern

351 300

36

Statlige erverv, marint vern

3 000

38

Restaurering av myr og annen våtmark

1 500

61

Tilskudd til klimatiltak og klimatilpasning

287 700

62

Tilskudd til grønn skipsfart

80 000

71

Marin forsøpling

15 000

78

Friluftsformål

3 000

1428

Enova SF

50

Overføring til Klima- og energifondet

400 000

1429

Riksantikvaren

70

Tilskudd til automatisk fredete og andre arkeologiske kulturminner

61 000

71

Tilskudd til fredete kulturminner i privat eie, kulturmiljøer og kulturlandskap

60 000

72

Tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner

10 000

73

Tilskudd til bygninger og anlegg fra middelalderen og brannsikring

10 000

74

Tilskudd til fartøyvern

15 000

75

Tilskudd til fartøyvernsentrene

1 500

77

Tilskudd til verdiskapningsarbeid på kulturminneområdet

4 000

79

Tilskudd til verdensarven

21 000

1482

Internasjonale klima- og utviklingstiltak

73

Klima- og skogsatsingen

1 500 000

1610

Tolletaten

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

40 000

1618

Skatteetaten

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

35 000

1700

Forsvarsdepartementet

01

Driftsutgifter

34 000

73

Forskning og utvikling

68 000

1720

Forsvaret

01

Driftsutgifter

9 020 000

1760

Forsvarsmateriell og større anskaffelser og vedlikehold

01

Driftsutgifter

1 100 000

44

Fellesfinansierte investeringer, nasjonalfinansiert andel

220 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

104 155 000

48

Fellesfinansierte investeringer, fellesfinansiert andel

470 000

1791

Redningshelikoptertjenesten

01

Driftsutgifter

60 000

1800

Olje- og energidepartementet

21

Spesielle driftsutgifter

7 000

72

Tilskudd til olje- og energiformål

126 000

1810

Oljedirektoratet

21

Spesielle driftsutgifter

10 000

1815

Petoro AS

70

Administrasjon

35 000

1820

Norges vassdrags- og energidirektorat

21

Spesielle driftsutgifter

10 000

22

Flom- og skredforebygging

150 000

25

Krise- og hastetiltak i forbindelse med flom- og skredhendelser

20 000

60

Tilskudd til flom- og skredforebygging

130 000

72

Tilskudd til flom- og skredforebygging

10 000

1840

CO2-håndtering

70

Administrasjon, Gassnova SF

20 000

2421

Innovasjon Norge

72

Innovasjonskontrakter

400 000

76

Miljøteknologi

750 000

Sum

116 800 600

26 277 400

Kilde: Finansdepartementet

5.2 Statlige garantier

For 2021 bes det om fullmakt til å gi nye garantier innenfor følgende totale garantirammer under ordningene som fremgår av tabell 5.2.

Tabell 5.2 Oversikt over statlige garantier

Nærings- og fiskeridepartementet

Avtaler for leie av grunn til bolig- og næringsformål på Svalbard

25 mill. kroner

Innovasjon Norge

  • Lån til realinvesteringer og driftskapital

475 mill. kroner

Garantiinstituttet for eksportkreditt

  • Alminnelig garantiordning og Gammel alminnelig ordning

165 000 mill. kroner

  • Eksport til og investeringer i utviklingsland

3 150 mill. kroner

  • Byggelån innenfor skipsbyggings-industrien

7 000 mill. kroner

  • Langsiktige kraftkontrakter i kraftintensiv industri

20 000 mill. kroner

  • Kjøp av skip fra verft i Norge til bruk i Norge

10 000 mill. kroner

Samferdselsdepartementet

  • Restverdigaranti for togmateriell, bokførte verdier

8 295 mill. kroner

  • Restverdigaranti for togmateriell, oppgraderinger og nyinvesteringer

4 486 mill. kroner

Finansdepartementet

Den nordiske investeringsbank

  • Grunnkapital til Den nordiske investeringsbank

1 618 mill. euro

Kilde: Finansdepartementet

Det vises for øvrig til spesifisert oversikt over statens garantiansvar og utbetalinger i 2019 i Meld. St. 3 (2019–2020) Statsrekneskapen 2019, vedlegg 4.

Økonomireglementet for staten med tilhørende utfyllende bestemmelser fastsetter normalvilkår for statlige garantier. Normalvilkårene er basert på tidligere generelle behandlinger i Stortinget av garantisaker, senest på grunnlag av Dokument nr. 3:6 (1995–96), jf. Innst. S. nr. 218 (1995–96). Stortinget har imidlertid akseptert unntak fra normalvilkårene for flere av de eksisterende ordningene. Det forutsettes at de tidligere godtatte unntakene kan legges til grunn også for garantier som gis i 2021. Vilkårene for de enkelte garantiordningene omtales i departementenes fagproposisjoner.

Til dokumentets forside