Prop. 1 S (2020–2021)

FOR BUDSJETTÅRET 2021 Statsbudsjettet (Gul bok)

Til innholdsfortegnelse

6 Gjennomføringen av inneværende års budsjett

Kapitlet gir en oversikt over gjennomføringen av inneværende års budsjett basert på anslag på regnskap for 2020. I tillegg gis det en oversikt over statsregnskapet per 30. juni 2020.

6.1 Anslag på regnskap for 2020

6.1.1 Statsbudsjettets inntekter

De samlede inntektene på statsbudsjettet for 2019 anslås nå til 1 791,9 mrd. kroner medregnet lånetransaksjoner, petroleumsvirksomheten og overføringen fra Statens pensjonsfond utland, jf. tabell 6.1. Reduksjonen fra Saldert budsjett 2020 kan i stor grad tilskrives reduserte anslag for inntekter fra petroleumsvirksomheten og reduserte skatte- og avgiftsinntekter.

Tabell 6.1 Statsbudsjettets inntekter

Mrd. kroner

Saldert budsjett 2020

Endring fra Saldert budsjett 2020

Anslag på regnskap 2020

Driftsinntekter (Salg av varer og tjenester) (postene 1–29)

113,1

-41,5

71,6

Inntekter i forbindelse med nybygg, anlegg mv. (postene 30–49)

26,4

1,6

27,9

Overføringer fra andre (postene 50–89)

1 548,1

22,4

1 570,6

Tilbakebetalinger mv. (postene 90–99)

114,9

6,9

121,9

Sum inntekter

1 802,5

-10,6

1 791,9

Kilde: Finansdepartementet

Inntekter utenom lånetransaksjoner, petroleumsvirksomheten og overføringen fra Statens pensjonsfond utland anslås nå å bli 1 122,2 mrd. kroner i 2020. Dette er 51,3 mrd. kroner lavere enn i Saldert budsjett 2020.

Anslagene for skatter og avgifter fra Fastlands-Norge er redusert med 60,1 mrd. kroner sammenlignet med Saldert budsjett 2020. De oppdaterte tallene for 2020 er basert på en gjennomgang av statistikken for innbetalte skatter og avgifter hittil i år, samt nye anslag for blant annet sysselsetting, etterspørsel og lønns- og prisvekst. Anslaget for direkte skatter og folketrygdavgifter er redusert med til sammen 23,2 mrd. kroner. Inntektene fra merverdiavgiften er redusert med 31,6 mrd. kroner, mens øvrige avgifter og tollinntekter samlet sett er redusert med 5,3 mrd. kroner.

Renteinntekter anslås nå vel 0,6 mrd. kroner lavere enn i Saldert budsjett 2020.

Inntekter utenom lånetransaksjoner, petroleumsvirksomhet, overføring fra Statens pensjonsfond, skatter, avgifter og renter anslås nå 9,4 mrd. kroner høyere enn i Saldert budsjett 2020. Dette skyldes blant annet høyere inntekter fra salg av økt produksjonskapasitet i oppdrettsnæringen og høyere overføringer fra Norges Bank enn tidligere lagt til grunn. I motsatt retning trekker blant annet lavere inntekter fra salg av klimakvoter.

6.1.2 Statsbudsjettets utgifter

Anslag på regnskap for utgiftsbevilgningene i statsbudsjettet utgjør nå 1 856,9 mrd. kroner for 2020, jf. tabell 6.2. Da er lånetransaksjoner, petroleumsvirksomheten og overføringen til Statens pensjonsfond utland medregnet. Økningen fra saldert budsjett gjelder særlig økte utlån mv., blant annet kapitalinnskudd i Statens obligasjonsfond. I motsatt retning trekker reduserte overføringer, blant annet en betydelig reduksjon i anslaget for overføringen til Statens pensjonsfond utland.

Når lånetransaksjoner, petroleumsvirksomheten og overføringen til Statens pensjonsfond utland holdes utenom, anslås utgiftene i 2020 til 1 555,4 mill. kroner. Dette er 140,8 mrd. kroner høyere enn i Saldert budsjett 2020, som i stor grad skyldes de omfattende tiltakene for å begrense de økonomiske konsekvensene av pandemien og smitteverntiltakene og endrede anslag under folketrygden.

Tabell 6.2 Statsbudsjettets utgifter

Mrd. kroner

Saldert budsjett 2020

Endring fra Saldert budsjett 2020

Anslag på regnskap 2020

Driftsutgifter (postene 1–29)

185,9

4,1

190,0

Nybygg, anlegg mv. (postene 30–49)

75,4

1,2

76,7

Overføringer til andre (postene 50–89)

1 426,2

-22,9

1 403,3

Utlån, gjeldsavdrag mv. (postene 90–99)

125,0

61,8

186,8

Sum utgifter

1 812,6

44,3

1 856,9

Kilde: Finansdepartementet

I anslag på regnskap er det tatt utgangspunkt i gjeldende budsjett etter Stortingets behandling av forslag til bevilgningsendringer våren 2020, herunder forslag til bevilgningsendringer ifb. Revidert nasjonalbudsjett 2020 og Prop. 127 S (2019–2020). Det er videre tatt høyde for forslag om bevilgningsendringer i Prop. 142 S (2019–2020), som ble lagt frem for Stortinget 21. september 2020. Det vises til nærmere omtale i disse proposisjonene.

I Saldert budsjett 2020 ble det bevilget 5 mrd. kroner under kap. 2309 Tilfeldige utgifter. Våren 2020 ble det besluttet å utsette årets lønnsoppgjør for det statlige tariffområdet til høsten 2020. Oppgjøret startet 1. september. I anslag på regnskap er det lagt til grunn at bevilgninger til lønnsoppgjøret i staten mv. dekkes ved reduksjon av bevilgningen under kap. 2309. I nysalderingsproposisjonen som fremmes senere i høst, vil det bli gjort rede for fordelingen av lønnsoppgjøret på kapittel og post, og fremmet forslag om nedsettelse av bevilgningen under kap. 2309.

6.1.3 Folketrygdens inntekter, utgifter og finansieringsbehov

Folketrygdens inntekter og utgifter medregnes i statsbudsjettet. Folketrygdens finansieringsbehov i 2020, som fremkommer ved at folketrygdens inntekter bare delvis finansierer folketrygdens utgifter, dekkes ved statstilskudd. I nysalderingsproposisjonen som legges frem senere i høst vil det bli redegjort nærmere for folketrygdens finansieringsbehov i 2020 basert på anslagsendringer mv. gjennom året.

6.1.4 Petroleumsvirksomhetens inntekter og utgifter

Oversikt over petroleumsvirksomhetens inntekter og utgifter

Petroleumsvirksomhetens inntekter fratrukket utgifter gir netto kontantstrøm fra virksomheten. Hva som inngår i petroleumsvirksomhetens inntekter og utgifter er fastsatt i § 3 i lov om Statens pensjonsfond.

Tabell 6.3 Kontantstrømmen fra petroleumsvirksomheten

Mrd. kroner

Saldert budsjett 2020

Endring fra Saldert budsjett 2020

Anslag på regnskap 2020

Inntekter SDØE

112,7

-43,9

68,8

-

Utgifter SDØE

28,0

0,0

28,0

+

Skatt og avgift på utvinning, inkl. CO2-avgift og NOX-avgift

139,9

-109,7

30,2

+

Aksjeutbytte fra Equinor ASA

20,4

-4,7

15,7

=

Netto kontantstrøm

245,0

-158,3

86,7

Kilde: Finansdepartementet

Petroleumsinntekter

Inntektene fra SDØE omfatter i hovedsak driftsresultat, kalkulatoriske avskrivninger og renter. Inntektene anslås til 68,8 mrd. kroner i 2020, hvilket innebærer en reduksjon på 43,9 mrd. kroner fra Saldert budsjett 2020. Videre omfatter inntektene fra petroleumsvirksomheten skatt og avgift på utvinning, samt aksjeutbytte fra Equinor ASA. Betalte skatter og avgifter fra petroleumsvirksomheten anslås nå til 30,2 mrd. kroner, som er 109,7 mrd. kroner lavere enn anslaget i Saldert budsjett 2020. Videre reduseres utbytteinntektene fra Equinor ASA med 4,7 mrd. kroner fra Saldert budsjett 2020.

Petroleumsutgifter

Utgiftene til petroleumsvirksomhet består av andelen av investeringer på sokkelen som dekkes av SDØE. Utgiftene til petroleumsvirksomheten anslås til 28 mrd. kroner i 2020. Anslaget er dermed ikke endret fra Saldert budsjett 2020.

Statens pensjonsfond

Statens pensjonsfond består av Statens pensjonsfond utland og Statens pensjonsfond Norge. Statsbudsjettets netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten overføres i sin helhet til Statens pensjonsfond utland. Netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten i 2020 anslås å bli 86,7 mrd. kroner. Det er 158,3 mrd. kroner lavere enn lagt til grunn i Saldert budsjett 2020.

Overføringen fra Statens pensjonsfond utland til å dekke statsbudsjettets oljekorrigerte budsjettunderskudd er i Saldert budsjett 2020 satt til 241,1 mrd. kroner. Det oljekorrigerte budsjettunderskuddet for 2020 anslås nå til 433,2 mrd. kroner.

Anslaget for det oljekorrigerte budsjettunderskuddet i 2020 er fortsatt usikkert. I nysalderingsproposisjonen vil det bli lagt frem oppdaterte anslag for det oljekorrigerte budsjettunderskuddet i 2020 og fremmet forslag om endret overføring fra Statens pensjonsfond utland til statsbudsjettet i 2020.

Tabell 6.4 Statens pensjonsfond. Inntekter og utgifter 2020

Mrd. kroner

Saldert budsjett 2020

Endring fra Saldert budsjett 2020

Anslag på regnskap 2020

Netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet

245,0

-158,3

86,7

-

Overført til statskassen

241,1

192,1

433,2

+

Rente- og utbytteinntekter mv.

251,3

-28,3

223,0

=

Overskudd i Statens pensjonsfond

255,2

-378,7

-123,5

Kilde: Finansdepartementet

Kapitalen i Statens pensjonsfond utland anslås til 10 300 mrd. kroner ved utløpet av 2020, mens kapitalen i Statens pensjonsfond Norge anslås til 277 mrd. kroner. Samlet anslås dermed kapitalen i Statens pensjonsfond til 10 577 mrd. kroner ved utløpet av 2020.

6.1.5 Oppsummering. Saldering og finansieringsbehov

Statsbudsjettets oljekorrigerte underskudd finansieres av en overføring fra Statens pensjonsfond utland. Statsbudsjettet gjøres dermed opp i balanse før lånetransaksjoner. Statsbudsjettets finansieringsbehov bestemmes således av differansen mellom utlån mv. og tilbakebetalinger. I Saldert budsjett 2020 ble brutto finansieringsbehov anslått til 10,1 mrd. kroner. Brutto finansieringsbehov anslås nå til 74,1 mrd. kroner. Endringene fra saldert budsjett gjelder blant annet kapitalinnskudd i Statens obligasjonsfond, økte utlån under Statens lånekasse og Husbanken og lån til likviditetsbehov i GIEK.

Tabell 6.5 Oppsummering. Saldering og finansieringsbehov

Mrd. kroner

Inntekter/utgifter/balanse

Saldert budsjett 2020

Endring fra Saldert budsjett 2020

Anslag på regnskap 2020

1.

Inntekter (ekskl. tilbakebetalinger mv. og overføring fra Statens pensjonsfond utland)

1 446,5

-209,6

1 236,9

2.

Utgifter (ekskl. utlån, avdrag på statsgjeld mv.)

1 687,6

-17,5

1 670,1

3.

Overskudd før lånetransaksjoner, før overføring fra Statens pensjonsfond utland (1–2)

-241,1

-192,1

-433,2

4.

Overføring fra Statens pensjonsfond utland

241,1

192,1

433,2

5.

Overskudd før lånetransaksjoner (3+4)

0,0

0,0

0,0

6.

Utlån, gjeldsavdrag mv.

125,0

61,8

186,8

7.

Tilbakebetalinger mv., ekskl. petroleum

114,9

-2,2

112,8

8.

Utlån mv., netto (6–7)

10,1

64,0

74,1

9.

Samlet finansieringsbehov – av kontantbeholdning og lånemidler (8–5)

10,1

64,0

74,1

Kilde: Finansdepartementet

6.2 Statsregnskapet medregnet folketrygden for første halvår 2020

Dette avsnittet gir en oversikt over statsregnskapet per 30. juni 2020. Regnskapstallene er sammenstilt med Saldert budsjett 2020. Tabellene i avsnittet viser også hvor stor andel av bevilgningen i Saldert budsjett 2020 som er regnskapsført. Endrede anslag og bevilgningsendringer vedtatt etter at budsjettet ble saldert i Stortinget i fjor høst, inngår således ikke i beregningene av hvilken andel av bevilgningene som nå er regnskapsført.

6.2.1 Statsbudsjettets inntekter og utgifter

Statsregnskapet viser at det er regnskapsført inntekter på til sammen 713,9 mrd. kroner i perioden 1. januar – 30. juni 2020. Det tilsvarer 39,6 pst. av budsjetterte inntekter. Tabell 6.6 viser hvordan inntektene fordeler seg etter art.

Tabell 6.6 Statsbudsjettets inntekter

Mrd. kroner

Saldert budsjett 2020

Regnskap per 30.06.2020

Regnskap i pst. av bevilgning

Driftsinntekter (Salg av varer og tjenester) (postene 1–29)

113,1

46,7

41,3

Inntekter i forbindelse med nybygg, anlegg mv. (postene 30–49)

26,4

11,8

44,8

Overføringer fra andre (postene 50–89)

1 548,1

600,9

38,8

Tilbakebetalinger mv. (postene 90–99)

114,9

54,5

47,4

Sum inntekter

1 802,5

713,9

39,6

Kilde: Finansdepartementet

Per 30. juni 2020 er det regnskapsført utgifter på til sammen 745,9 mrd. kroner. Det utgjør 41,2 pst. av bevilgningene. Tabell 6.7 viser hvordan beløpet fordeler seg på utgiftsarter.

Tabell 6.7 Statsbudsjettets utgifter

Mrd. kroner

Saldert budsjett 2020

Regnskap per 30.06.2020

Regnskap i pst. av bevilgning

Driftsutgifter (postene 1–29)

185,9

87,2

46,9

Nybygg, anlegg mv. (postene 30–49)

75,4

35,3

46,7

Overføringer til andre (postene 50–89)

1 426,2

503,7

35,3

Utlån, gjeldsavdrag mv. (postene 90–99)

125,0

119,8

95,8

Sum utgifter

1 812,6

745,9

41,2

Kilde: Finansdepartementet

6.2.2 Petroleumsvirksomhetens inntekter og utgifter

Netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten utgjør 94,8 mrd. kroner i perioden 1. januar – 30. juni 2019. Det tilsvarer 38,7 pst. av netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten slik denne ble anslått i Saldert budsjett 2020.

Tabell 6.8 Kontantstrømmen fra petroleumsvirksomheten

Mrd. kroner

Saldert budsjett 2020

Regnskap per 30.06.2020

Regnskap i pst. av bevilgning

Inntekter SDØE

112,7

46,4

41,2

-

Utgifter SDØE

28,0

14,2

50,8

+

Skatt og avgift på utvinning, inkl. CO2-avgift og NOX-avgift

139,9

51,2

36,6

+

Aksjeutbytte fra Equinor ASA

20,4

11,5

56,5

=

Netto kontantstrøm

245,0

94,8

38,7

Kilde: Finansdepartementet

6.2.3 Oppsummering. Saldering og finansieringsbehov

Regnskapet per 30. juni 2020 viser et brutto finansieringsbehov på 65,2 mrd. kroner. For nærmere detaljer vedrørende statsregnskapet for første halvår 2020 vises det til tabellene i vedlegg 3.

Tabell 6.9 Oppsummering. Saldering og finansieringsbehov

Mrd. kroner

Inntekter/utgifter/balanse

Saldert budsjett 2020

Regnskap per 30.06.2020

Regnskap i pst. av bevilgning

1.

Inntekter (ekskl. tilbakebetalinger mv. og overføring fra Statens pensjonsfond utland)

1 446,5

659,4

45,6

2.

Utgifter (ekskl. utlån, avdrag på statsgjeld mv.)

1 687,6

626,2

37,1

3.

Overskudd før lånetransaksjoner, før overføring fra Statens pensjonsfond utland (1–2)

-241,1

33,2

-13,8

4.

Overføring fra Statens pensjonsfond utland

241,1

-33,21

-13,8

5.

Overskudd før lånetransaksjoner (3+4)

0,0

0,0

6.

Utlån, gjeldsavdrag mv.

125,0

119,8

95,8

7.

Tilbakebetalinger mv.

114,9

54,5

47,4

8.

Utlån mv., netto (6–7)

10,1

65,2

645,2

9.

Samlet finansieringsbehov – av kontantbeholdning og lånemidler (8–5)

10,1

65,2

645,2

1 Teknisk satt til å motsvare overskudd før lånetransaksjoner, før overføring fra Statens pensjonsfond utland. Overføring fra Statens pensjonsfond utland blir endelig fastsatt og ført i forbindelse med nysalderingen av 2020-budsjettet.

Kilde: Finansdepartementet

Til dokumentets forside