Prop. 1 S (2020–2021)

FOR BUDSJETTÅRET 2021 Statsbudsjettet (Gul bok)

Til innholdsfortegnelse

2 Statsbudsjettet

Tabell 2.1 Hovedtallene i statsbudsjettet for perioden 2015–2021

Mill. kroner

Regnskap

Saldert budsjett 2020

Anslag regnskap 2020

Forslag 2021

2015

2016

2017

2018

2019

Driftsutgifter og investeringer ekskl. petroleumsvirksomhet

213 942 233 553 210 329 218 699 226 495 234 017 239 218 251 282

Driftsresultat forretningsdriften

-593 -334 -176 -428 -335 -677 -483 -1 343

Renter av statsgjeld

11 249 10 825 8 833 10 636 9 796 10 016 10 518 10 161

Overføringer til andre

940 912 974 232 1 035 317 1 066 683 1 115 829 1 171 255 1 306 115 1 230 923

Utgifter ekskl. lån og petroleums-virksomhet

1 165 509 1 218 276 1 254 303 1 295 590 1 351 785 1 414 611 1 555 368 1 491 023

Inntekter ekskl. lån, oljeskatter og petroleumsvirksomhet

980 197 1 009 888 1 031 477 1 077 078 1 124 162 1 173 527 1 122 177 1 119 829

Oljekorrigert overskudd

-185 312 -208 388 -222 826 -218 513 -227 623 -241 084 -433 190 -371 194

Overført fra Statens pensjonsfond utland

186 063 212 516 231 394 225 514 228 564 241 084 433 190 371 194

Overskudd før lånetransaksjoner

751 4 127 8 568 7 001 941 0 0 0

Oljeskatter

110 157 47 606 71 177 117 287 140 379 139 901 30 201 15 901

Utbytte fra Equinor ASA

15 382 10 717 8 398 14 984 20 057 20 350 15 700 7 500

Inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet

121 673 94 270 114 836 141 242 122 809 112 700 68 800 98 900

Utgifter til statlig petroleumsvirksomhet

-28 955 -27 815 -26 564 -22 555 -26 331 -28 000 -28 000 -23 800

Netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten

218 256 124 779 167 847 250 959 256 915 244 951 86 701 98 501

Overskudd før overføring til Statens pensjonsfond utland

32 945 -83 609 -54 979 32 446 29 292 3 867 -346 489 -272 693

Utlån og avdrag, brutto

222 159 163 718 163 595 148 491 187 253 125 049 186 845 222 688

Tilbakebetalinger

126 087 111 351 120 138 204 612 115 117 114 936 112 755 124 894

Utlån, netto

96 072 52 367 43 456 -56 120 72 137 10 113 74 090 97 793

Overskudd før lånetransaksjoner

751 4 127 8 568 7 001 941 0 0 0

Samlet finansieringsbehov

95 321 48 240 34 888 -63 122 71 195 10 113 74 090 97 793

Tabell 2.2 Samlede utgifter etter departement 2015–2021

Mill. kroner

Departement 3

Regnskap

Budsjett

2015

2016

2017

2018

2019

2020 1

2021 2

Det kongelige hus, Regjering, Stortinget og Høyesterett

2 614 2 871 3 003 3 438 3 242 2 934 3 026

Utenriksdepartementet

40 035 41 352 37 353 37 089 40 729 47 981 45 323

Kunnskapsdepartementet

52 109 55 780 58 242 79 218 78 913 76 568 78 713

Kulturdepartementet

12 790 13 149 13 694 14 126 12 979 19 927 23 647

Justis- og beredskapsdepartementet

35 496 52 667 57 272 39 199 41 450 42 607 42 541

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

176 469 180 774 187 390 188 927 198 397 207 445 205 745

Arbeids- og sosialdepartementet

43 353 40 673 35 828 36 826 43 653 44 078 44 582

Helse- og omsorgsdepartementet

147 936 150 198 158 223 165 686 177 147 187 734 205 493

Barne- og familiedepartementet

37 252 28 421 28 020 27 600 31 197 32 202 34 033

Nærings- og fiskeridepartementet

10 160 10 257 11 098 17 203 12 344 12 610 14 775

Landbruks- og matdepartementet

17 496 17 749 18 283 20 181 19 765 20 470 21 122

Samferdselsdepartementet

94 063 90 981 71 827 66 632 72 503 74 181 80 055

Klima- og miljødepartementet

8 323 8 519 9 858 13 210 14 183 15 493 16 904

Finansdepartementet

107 121 64 082 101 208 98 266 121 740 58 386 150 609
Forsvarsdepartementet 45 339 49 254 52 429 56 945 60 181 60 977 64 452

Olje- og energidepartementet

15 790 25 933 14 312 5 446 4 056 3 658 5 835

Ymse

0 1 0 1 0 4 955 5 200

Statsbankene

118 410 109 057 106 972 109 815 124 802 126 852 140 449

Statlig petroleumsvirksomhet

28 955 27 815 26 564 22 555 26 331 28 000 23 800

Statens forretningsdrift

2 452 3 188 3 053 4 056 4 301 2 496 7 752

Folketrygden

420 461 437 087 449 831 460 219 477 454 498 104 523 454

Statens pensjonsfond utland

218 256 124 779 167 847 250 959 256 915 244 951 98 501

Utgifter i alt

1 634 880 1 534 588 1 612 308 1 717 595 1 822 283 1 812 611 1 836 012

1 Saldert budsjett 2020.

2 Forslag 2021 Prop. 1 S (2020–2021).

3 Departementenes budsjetter er uten ymse utgifter, statsbankene, statlig petroleumsvirksomhet, statens forretningsdrift og folketrygden som vises separat.

Tabell 2.3 Driftsutgifter (postene 1–29) etter departement 2015–2021

Mill. kroner

Departement 3

Regnskap

Budsjett

2015

2016

2017

2018

2019

2020 1

2021 2

Det kongelige hus, Regjering, Stortinget og Høyesterett

1 839 1 961 2 002 2 141 2 223 2 270 2 313

Utenriksdepartementet

7 686 10 741 5 544 5 245 5 226 5 373 5 444

Kunnskapsdepartementet

4 160 4 630 5 252 6 292 6 662 6 893 7 109

Kulturdepartementet

3 160 3 219 2 001 2 105 2 264 2 286 2 315

Justis- og beredskapsdepartementet

31 602 35 869 35 767 34 839 36 334 36 554 37 788

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

4 862 5 090 5 556 5 564 6 086 6 251 6 490

Arbeids- og sosialdepartementet

23 927 25 179 18 844 18 643 17 180 19 975 24 595

Helse- og omsorgsdepartementet

5 259 5 470 5 656 5 906 6 445 6 052 11 717

Barne- og familiedepartementet

7 752 8 476 7 886 8 186 8 316 8 507 8 686

Nærings- og fiskeridepartementet

3 641 3 831 4 302 4 589 4 851 4 514 4 867

Landbruks- og matdepartementet

1 586 1 646 1 795 1 847 1 910 1 861 1 858

Samferdselsdepartementet

21 009 23 040 15 121 15 708 17 333 16 801 17 784

Klima- og miljødepartementet

2 329 2 433 2 807 2 902 3 065 3 251 3 263

Finansdepartementet

14 158 14 908 16 225 17 015 18 052 18 682 20 605

Forsvarsdepartementet

32 722 34 045 35 847 39 197 40 246 39 816 41 472

Olje- og energidepartementet

1 562 1 644 1 672 1 730 1 872 1 741 1 736

Ymse

0 1 0 1 0 4 955 5 200

Statsbankene

724 725 738 756 762 792 771

Statlig petroleumsvirksomhet

0 0 0 0 0 0 0

Statens forretningsdrift

-593 -334 -176 -428 -335 -677 -1 343

Folketrygden

0 0 0 0 0 0 0

Statens pensjonsfond utland

0 0 0 0 0 0 0

Utgifter i alt

167 382 182 574 166 839 172 236 178 493 185 897 202 670

1 Saldert budsjett 2020.

2 Forslag 2021 Prop. 1 S (2020–2021).

3 Departementenes budsjetter er uten ymse utgifter, statsbankene, statlig petroleumsvirksomhet, statens forretningsdrift og folketrygden som vises separat.

Tabell 2.4 Nybygg, anlegg mv. (postene 30–49) etter departement 2015–2021

Mill. kroner

Departement 3

Regnskap

Budsjett

2015

2016

2017

2018

2019

2020 1

2021 2

Det kongelige hus, Regjering, Stortinget og Høyesterett

354 477 543 726 362 140 140

Utenriksdepartementet

282 63 261 124 114 72 63

Kunnskapsdepartementet

21 57 20 65 79 136 262

Kulturdepartementet

32 29 36 26 34 102 107

Justis- og beredskapsdepartementet

1 710 999 1 388 2 398 3 322 3 799 2 476

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1 696 2 053 2 574 2 494 3 033 2 697 2 614
Arbeids- og sosialdepartementet 549 391 523 608 485 670 500

Helse- og omsorgsdepartementet

27 22 7 17 21 17 18

Barne- og familiedepartementet

71 10 7 0 16 20 10

Nærings- og fiskeridepartementet

776 101 532 1 129 522 523 786

Landbruks- og matdepartementet

46 33 20 24 4 15 15

Samferdselsdepartementet

24 634 27 482 17 356 15 854 14 924 14 727 13 258

Klima- og miljødepartementet

494 606 610 647 628 612 615

Finansdepartementet

185 201 213 245 331 390 274

Forsvarsdepartementet

11 982 14 532 15 927 17 113 19 090 20 260 21 933

Olje- og energidepartementet

8 7 15 16 18 20 23

Ymse

0 0 0 0 0 0 0

Statsbankene

56 62 55 76 48 71 85

Statlig petroleumsvirksomhet

28 955 27 815 26 564 22 555 26 331 28 000 23 800

Statens forretningsdrift

3 045 3 522 3 228 4 474 4 636 3 173 4 090

Folketrygden

0 0 0 0 0 0 0

Statens pensjonsfond utland

0 0 0 0 0 0 0

Utgifter i alt

74 922 78 460 69 878 68 590 73 998 75 443 71 069

1 Saldert budsjett 2020.

2 Forslag 2021 Prop. 1 S (2020–2021).

3 Departementenes budsjetter er uten ymse utgifter, statsbankene, statlig petroleumsvirksomhet, statens forretningsdrift og folketrygden som vises separat.

Tabell 2.5 Overføringer til andre (postene 50–89) etter departement 2015–2021

Mill. kroner

Departement 3

Regnskap

Budsjett

2015

2016

2017

2018

2019

2020 1

2021 2

Det kongelige hus, Regjering, Stortinget og Høyesterett

421 433 459 571 657 524 574

Utenriksdepartementet

30 957 29 247 30 234 30 278 33 773 37 846 38 576

Kunnskapsdepartementet

47 928 51 093 52 970 72 861 72 171 69 538 71 343

Kulturdepartementet

9 599 9 902 11 657 11 995 10 681 17 539 21 226

Justis- og beredskapsdepartementet

2 184 15 799 20 118 1 962 1 795 2 255 2 277

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

169 911 173 631 179 257 180 868 189 277 198 497 196 640

Arbeids- og sosialdepartementet

11 033 11 552 12 388 12 208 12 474 13 134 14 387

Helse- og omsorgsdepartementet

142 651 144 706 152 560 159 763 170 682 181 665 193 757

Barne- og familiedepartementet

29 429 19 936 20 127 19 415 22 864 23 675 25 336

Nærings- og fiskeridepartementet

5 538 5 987 6 095 8 812 6 646 6 954 8 231

Landbruks- og matdepartementet

15 865 16 071 16 469 18 309 17 852 18 594 19 249

Samferdselsdepartementet

8 420 10 458 31 651 35 070 40 246 42 653 48 813

Klima- og miljødepartementet

5 500 5 480 6 441 9 661 10 491 11 630 13 027

Finansdepartementet

32 859 34 196 33 695 37 107 39 256 39 314 41 730

Forsvarsdepartementet

634 676 656 635 845 901 1 047

Olje- og energidepartementet

4 971 5 007 5 084 1 946 2 166 1 897 4 076

Ymse

0 0 0 0 0 0 0

Statsbankene

13 801 13 796 14 460 15 629 16 295 16 551 17 337

Statlig petroleumsvirksomhet

0 0 0 0 0 0 0

Statens forretningsdrift

0 0 0 10 0 0 5

Folketrygden

420 461 437 087 449 831 460 219 477 454 498 104 523 454

Statens pensjonsfond utland

218 256 124 779 167 847 250 959 256 915 244 951 98 501

Utgifter i alt

1 170 417 1 109 835 1 211 996 1 328 278 1 382 539 1 426 222 1 339 585

1 Saldert budsjett 2020.

2 Forslag 2021 Prop. 1 S (2020–2021).

3 Departementenes budsjetter er uten ymse utgifter, statsbankene, statlig petroleumsvirksomhet, statens forretningsdrift og folketrygden som vises separat.

Tabell 2.6 Utlån, gjeldsavdrag mv. (postene 90–99) etter departement 2015–2021

Mill. kroner

Departement 3

Regnskap

Budsjett

2015

2016

2017

2018

2019

2020 1

2021 2

Det kongelige hus, Regjering, Stortinget og Høyesterett

0 0 0 0 0 0 0

Utenriksdepartementet

1 110 1 301 1 315 1 444 1 616 4 690 1 240

Kunnskapsdepartementet

0 0 0 0 0 0 0

Kulturdepartementet

0 0 0 0 0 0 0

Justis- og beredskapsdepartementet

0 0 0 0 0 0 0

Kommunal- og moderniserings- departementet

0 0 3 0 1 0 0

Arbeids- og sosialdepartementet

7 844 3 552 4 074 5 367 13 514 10 300 5 100

Helse- og omsorgsdepartementet

0 0 0 0 0 0 0

Barne- og familiedepartementet

0 0 0 0 0 0 0

Nærings- og fiskeridepartementet

205 338 169 2 673 325 620 891

Landbruks- og matdepartementet

0 0 0 0 0 0 0

Samferdselsdepartementet

40 000 30 000 7 700 0 0 0 200

Klima- og miljødepartementet

0 0 0 0 0 0 0

Finansdepartementet

59 919 14 778 51 074 43 899 64 101 0 88 000

Forsvarsdepartementet

0 0 0 0 0 0 0

Olje- og energidepartementet

9 250 19 275 7 541 1 754 0 0 0

Ymse

0 0 0 0 0 0 0

Statsbankene

103 831 94 474 91 719 93 354 107 697 109 439 122 256

Statlig petroleumsvirksomhet

0 0 0 0 0 0 0

Statens forretningsdrift

0 0 0 0 0 0 5 000

Folketrygden

0 0 0 0 0 0 0

Statens pensjonsfond utland

0 0 0 0 0 0 0

Utgifter i alt

222 159 163 718 163 595 148 491 187 253 125 049 222 688

1 Saldert budsjett 2020.

2 Forslag 2021 Prop. 1 S (2020–2021).

3 Departementenes budsjetter er uten ymse utgifter, statsbankene, statlig petroleumsvirksomhet, statens forretningsdrift og

folketrygden som vises separat.

Tabell 2.7 Skatter og avgifter i perioden 2015–2021

Mill. kroner

Kapittel

Regnskap

Budsjett

2015

2016

2017

2018

2019

2020 1

2021 2

5501

Skatter på formue og inntekt

237 996 240 088 252 627 252 257 270 665 286 600 251 925
5502 Finansskatt 0 0 1 563 2 610 3 283 4 540 4 730

5506

Avgift av arv og gaver

295 206 91 73 44 0 0

5507

Skatt og avgift på utvinning av petroleum

105 223 42 496 65 988 112 093 135 006 134 000 9 900

5508

Avgift på utslipp av CO2 på kontinentalsokkelen

4 959 5 108 5 182 5 193 5 371 5 900 6 000

5509

Avgift på utslipp av NOX på kontinentalsokkelen

-26 2 7 1 2 1 1

5511

Tollinntekter

3 305 3 369 3 498 3 463 3 480 3 400 3 435

5521

Merverdiavgift

252 220 266 172 267 433 295 121 305 886 325 600 321 300

5526

Avgift på alkohol

12 827 13 503 13 692 14 138 14 425 14 500 13 900

5531

Avgift på tobakkvarer mv.

7 265 7 254 7 027 6 699 6 549 6 700 6 700

5536

Avgift på motorvogner mv.

Engangsavgift

17 995 16 867 16 227 14 820 13 104 12 000 10 130

Trafikkforsikringsavgift

10 170 10 526 9 606 6 878 9 149 9 100 9 500

Vektårsavgift

352 344 339 337 335 340 360

Omregistreringsavgift

1 370 1 404 1 474 1 381 1 336 1 250 1 425

5538

Veibruksavgift på drivstoff

16 079 15 152 15 430 15 971 15 244 15 020 13 163

5541

Avgift på elektrisk kraft

8 563 10 117 10 884 11 304 10 672 11 300 11 400

5542

Avgift på mineralolje mv.

2 035 2 016 1 924 1 975 2 060 2 015 1 865

5543

Miljøavgift på mineralske produkter mv.

5 766 6 576 7 111 8 616 8 079 8 701 8 672

5546

Avgift på forbrenning av avfall

3 0 0 0 0 0 110

5547

Avgift på helse- og miljøskadelige kjemikalier

8 10 1 0 1 1 1

5548

Miljøavgift på visse klimagasser

345 404 429 430 304 390 335

5549

Avgift på utslipp av NOX

54 50 52 57 64 55 60

5550

Miljøavgift på plantevernmidler

68 73 39 53 101 65 65

5551

Avgifter knyttet til mineralvirksomhet

5 4 4 5 7 7 3

5555

Avgift på sjokolade- og sukkervarer mv.

1 401 1 421 1 411 2 242 1 528 1 490 1 550

5556

Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv.

1 961 2 026 2 091 2 941 3 054 3 200 2 140

5557

Avgift på sukker mv.

206 203 206 186 191 200 200

5559

Avgift på drikkevareemballasje

1 798 1 921 1 999 2 131 2 148 2 280 2 380
5561 Flypassasjeravgift 0 927 1 813 1 871 1 947 1 900 1 600
5562 Totalisatoravgift 0 0 0 136 127 120 0

5565

Dokumentavgift

8 446 8 501 9 259 9 483 10 315 10 800 11 680

5568

Sektoravgifter under Kulturdepartementet

75 106 107 109 103 106 107

5570

Sektoravgifter under Kommunal- og moderniseringsdepartementet

0 0 0 0 236 248 242

5571

Sektoravgifter under Arbeids- og sosialdep.

79 84 94 101 107 119 122

5572

Sektoravgifter under Helse- og omsorgsdep.

199 235 233 242 267 298 323

5574

Sektoravgifter under Nærings- og fiskeridep.

388 486 479 514 530 519 616

5576

Sektoravgifter under Landbruks- og matdep.

138 142 317 266 262 260 253
5577 Sektoravgifter under Samferdselsdep. 847 746 985 1 052 869 815 797

5578

Sektoravgifter under Klima- og miljødep.

104 113 110 734 762 730 729

5580

Sektoravgifter under Finansdepartementet

333 342 362 389 426 446 452

5582

Sektoravgifter under Olje- og energidep.

168 154 847 162 173 222 230

5583

Særskilte avgifter mv. i bruk av frekvenser

281 297 292 294 297 343 273

5584

Andre avgifter, etterslep utgåtte avgifter

-6 1 4 -1 0 0 0

5700

Trygdeavgift

129 807 133 599 137 747 144 130 148 508 156 500 155 130

5700

Arbeidsgiveravgift

169 628 171 325 175 773 183 272 194 253 202 600 203 000

Sum skatter og avgifter inkl. folketrygden

1 002 733 964 368 1 014 754 1 103 727 1 171 269 1 224 680 1 056 803

1 Saldert budsjett 2020.

2 Forslag 2021 Prop. 1 S (2020–2021).

Tabell 2.8 Samlede inntekter i perioden 2015–2021

Mill. kroner

Regnskap

Saldert budsjett 2020

Anslag regnskap 2020

Forslag 2021

2015

2016

2017

2018

2019

Skatter på formue og inntekt

238 291 240 294 254 280 254 940 273 992 291 140 287 115 256 655

Arbeidsgiveravgift og trygdeavgift

299 435 304 924 313 520 327 401 342 761 359 100 339 900 358 130

Tollinntekter

3 305 3 369 3 498 3 463 3 480 3 400 3 230 3 435

Merverdiavgift

252 220 266 172 267 433 295 121 305 886 325 600 294 000 321 300

Avgifter på alkohol

12 827 13 503 13 692 14 138 14 425 14 500 15 625 13 900

Avgifter på tobakk

7 265 7 254 7 027 6 699 6 549 6 700 8 000 6 700

Avgifter på motorvogner

29 887 29 140 27 644 23 416 23 924 22 690 20 390 21 415

Andre avgifter

49 344 52 105 56 483 61 263 59 874 61 649 56 416 59 367

Sum skatter og avgifter

892 576 916 762 943 577 986 440 1 030 890 1 084 779 1 024 676 1 040 902

Renter av statens forretningsdrift

76 77 72 72 86 101 101 697

Øvrige inntekter av statens forretningsdrift

2 659 2 527 2 838 3 023 3 114 2 801 3 002 3 119

Sum inntekter av statens forretningsdrift

2 735 2 604 2 910 3 095 3 200 2 902 3 102 3 816

Renter fra statsbankene

9 280 8 445 8 829 8 842 9 259 10 402 9 113 5 761

Renter av kontantbeholdning og andre fordringer

4 841 3 823 3 385 5 495 4 654 3 479 4 119 1 887
Utbytte ekskl. Equinor ASA 19 651 14 703 17 408 25 270 25 733 22 508 22 144 19 013

Sum renteinntekter og utbytte (ekskl. statens forretningsdrift og Equinor ASA)

33 772 26 971 29 622 39 607 39 646 36 388 35 375 26 661

Inntekter under departementene

40 696 36 962 37 642 33 603 35 627 35 557 39 317 29 849

Overføring fra Norges Bank

10 419 26 589 17 726 14 333 14 798 13 900 19 706 18 600

Tilbakeføring av midler fra Statens banksikringsfond

0 0 0 0 0 0 0 0

Sum andre inntekter

51 115 63 550 55 368 47 936 50 425 49 457 59 024 48 449

Inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet

121 673 94 270 114 836 141 242 122 809 112 700 68 800 98 900

Skatt og avgift på utvinning av petroleum

110 157 47 606 71 177 117 287 140 379 139 901 30 201 15 901
Aksjeutbytte fra Equinor ASA 15 382 10 717 8 398 14 984 20 057 20 350 15 700 7 500

Sum petroleumsinntekter

247 212 152 594 194 411 273 513 283 245 272 951 114 701 122 301

Tilbakebetalinger

126 087 111 351 120 138 204 612 115 117 114 936 121 855 124 894

Statens pensjonsfond utland

186 063 212 516 231 394 225 514 228 564 241 084 433 190 371 194

Sum inntekter

1 539 559 1 486 348 1 577 420 1 780 717 1 751 088 1 802 498 1 791 923 1 738 218

Tabell 2.9 Saldert budsjett 2020 (vedtatt des. 2019). Utgifter fordelt etter departement og de forskjellige grupper av postnummer

1 000 kroner

Statens egne driftsutgifter

Overføringer

Samlede utgifter

I alt

Drifts- utgifter (postnr. 01)

Spesielle driftsutgifter (postnr. 21-23 og 25-29)

Drifts- resultat forretnings- driften (postnr. 24)

Nybygg, anlegg (postnr. 30-49)

I alt

Andre statsregn-skaper (postnr. 50-59)

Kom- muner (postnr. 60-69)

Andre over- føringer (postnr. 70-89)

Utlån, gjelds- avdrag mv. (postnr. 90-99)

Det kongelige hus

291 092

22 955

22 955

0

0

0

268 137

268 137

0

0

0

Regjering

453 800

453 800

439 400

14 400

0

0

0

0

0

0

0

Stortinget og tilknyttede organ

2 073 200

1 677 300

1 673 700

3 600

0

139 600

256 300

10 000

0

246 300

0

Høyesterett

116 138

116 138

116 138

0

0

0

0

0

0

0

0

Utenriksdepartementet

47 981 243

5 373 482

4 371 232

1 002 250

0

71 668

37 845 733

0

0

37 845 733

4 690 360

Kunnskapsdepartementet

76 567 626

6 893 466

2 239 863

4 653 603

0

136 105

69 538 055

42 701 626

13 148 721

13 687 708

0

Kulturdepartementet

19 927 422

2 286 012

2 031 715

254 297

0

102 000

17 539 410

1 653 855

22 200

15 863 355

0

Justis- og beredskapsdepartementet

42 607 155

36 553 646

34 690 268

1 863 378

0

3 798 767

2 254 742

442 001

260 320

1 552 421

0

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

207 445 135

6 251 243

4 708 760

1 542 483

0

2 697 388

198 496 504

801 901

193 078 143

4 616 460

0

Arbeids- og sosialdepartementet

44 077 980

19 974 540

19 596 245

378 295

0

669 515

13 133 925

323 405

151 460

12 659 060

10 300 000

Helse- og omsorgsdepartementet

187 733 990

6 051 872

3 925 317

2 126 555

0

17 395

181 664 723

252 167

10 249 974

171 162 582

0

Barne- og familiedepartementet

32 202 448

8 507 095

5 470 523

3 036 572

0

20 116

23 675 237

185 662

1 949 434

21 540 141

0

Nærings- og fiskeridepartementet

12 609 839

4 513 511

3 364 331

1 149 180

0

523 250

6 953 520

2 522 050

6 000

4 425 470

619 558

Landbruks- og matdepartementet

20 470 318

1 861 263

1 790 161

71 102

0

14 771

18 594 284

2 252 603

170 286

16 171 395

0

Samferdselsdepartementet

74 180 900

16 800 900

6 623 000

10 177 900

0

14 727 000

42 653 000

172 200

5 399 500

37 081 300

0

Klima- og miljødepartementet

15 492 620

3 250 997

1 562 847

1 688 150

0

611 559

11 630 064

4 258 998

295 154

7 075 912

0

Finansdepartementet

58 385 500

18 681 600

17 776 900

904 700

0

389 500

39 314 400

0

27 000 000

12 314 400

0

Forsvarsdepartementet

60 977 376

39 816 450

37 494 767

2 321 683

0

20 260 415

900 511

198 975

0

701 536

0

Olje- og energidepartementet

3 657 778

1 740 778

1 094 778

646 000

0

20 000

1 897 000

920 500

66 000

910 500

0

Ymse

4 955 000

4 955 000

4 955 000

0

0

0

0

0

0

0

0

Statsbankene

126 852 471

792 006

780 165

11 841

0

70 565

16 551 183

7 838 311

0

8 712 872

109 438 717

Statlig petroleumsvirksomhet

28 000 000

0

0

0

0

28 000 000

0

0

0

0

0

Statens forretningsdrift

2 496 495

-676 939

0

0

-676 939

3 173 434

0

0

0

0

0

Folketrygden

498 104 419

0

0

0

0

0

498 104 419

0

454 000

497 650 419

0

Statens pensjonsfond utland

244 951 000

0

0

0

0

0

244 951 000

244 951 000

0

0

0

Sum utgifter

1 812 610 945

185 897 115

154 728 065

31 845 989

-676 939

75 443 048

1 426 222 147

309 753 391

252 251 192

864 217 564

125 048 635

Tabell 2.10 Forslag for 2021. Utgifter fordelt etter departement og de forskjellige grupper av postnummer

1 000 kroner

Statens egne driftsutgifter

Overføringer

Samlede utgifter

I alt

Drifts- utgifter (postnr. 01)

Spesielle driftsutgifter (postnr. 21-23 og 25-29)

Drifts- resultat forretnings- driften (postnr. 24)

Nybygg, anlegg (postnr. 30-49)

I alt

Andre statsregn-skaper (postnr. 50-59)

Kom- muner (postnr. 60-69)

Andre over- føringer (postnr. 70-89)

Utlån, gjelds- avdrag mv. (postnr. 90-99)

Det kongelige hus

335 650

23 759

23 759

0

0

0

311 891

311 891

0

0

0

Regjering

451 835

451 835

427 035

24 800

0

0

0

0

0

0

0

Stortinget og tilknyttede organ

2 117 800

1 716 200

1 712 000

4 200

0

139 900

261 700

10 000

0

251 700

0

Høyesterett

121 027

121 027

121 027

0

0

0

0

0

0

0

0

Utenriksdepartementet

45 323 066

5 444 082

4 582 310

861 772

0

63 092

38 575 668

0

0

38 575 668

1 240 224

Kunnskapsdepartementet

78 713 073

7 108 595

2 244 852

4 863 743

0

261 955

71 342 523

45 240 248

11 326 659

14 775 616

0

Kulturdepartementet

23 647 408

2 314 644

2 056 494

258 150

0

106 935

21 225 829

1 535 765

229 800

19 460 264

0

Justis- og beredskapsdepartementet

42 541 475

37 788 415

36 059 846

1 728 569

0

2 475 716

2 277 344

433 447

249 140

1 594 757

0

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

205 744 973

6 490 383

4 712 728

1 777 655

0

2 614 472

196 640 118

773 036

191 232 907

4 634 175

0

Arbeids- og sosialdepartementet

44 582 004

24 595 179

24 021 664

573 515

0

499 915

14 386 910

275 285

152 085

13 959 540

5 100 000

Helse- og omsorgsdepartementet

205 492 593

11 717 360

4 252 196

7 465 164

0

17 882

193 757 351

130 419

11 257 511

182 369 421

0

Barne- og familiedepartementet

34 032 545

8 686 379

5 555 652

3 130 727

0

10 029

25 336 137

146 929

2 135 824

23 053 384

0

Nærings- og fiskeridepartementet

14 775 215

4 866 657

3 452 064

1 414 593

0

786 150

8 231 350

2 590 800

1 000 000

4 640 550

891 058

Landbruks- og matdepartementet

21 121 752

1 857 756

1 785 196

72 560

0

14 771

19 249 225

2 291 258

174 945

16 783 022

0

Samferdselsdepartementet

80 054 578

17 783 700

6 819 200

10 964 500

0

13 258 378

48 812 500

186 600

5 877 000

42 748 900

200 000

Klima- og miljødepartementet

16 904 462

3 262 718

1 562 065

1 700 653

0

615 003

13 026 741

4 505 471

363 386

8 157 884

0

Finansdepartementet

150 609 023

20 605 223

19 456 943

1 148 280

0

273 700

41 730 100

0

29 000 000

12 730 100

88 000 000

Forsvarsdepartementet

64 452 089

41 472 229

38 969 460

2 502 769

0

21 932 646

1 047 214

244 388

0

802 826

0

Olje- og energidepartementet

5 834 556

1 735 626

1 108 626

627 000

0

23 000

4 075 930

1 000 030

68 000

3 007 900

0

Ymse

5 200 000

5 200 000

5 200 000

0

0

0

0

0

0

0

0

Statsbankene

140 448 850

771 457

760 175

11 282

0

84 541

17 336 550

8 323 009

0

9 013 541

122 256 302

Statlig petroleumsvirksomhet

23 800 000

0

0

0

0

23 800 000

0

0

0

0

0

Statens forretningsdrift

7 752 495

-1 342 959

0

0

-1 342 959

4 090 454

5 000

5 000

0

0

5 000 000

Folketrygden

523 454 081

0

0

0

0

0

523 454 081

0

472 000

522 982 081

0

Statens pensjonsfond utland

98 501 000

0

0

0

0

0

98 501 000

98 501 000

0

0

0

Sum utgifter

1 836 011 550

202 670 265

164 883 292

39 129 932

-1 342 959

71 068 539

1 339 585 162

166 504 576

253 539 257

919 541 329

222 687 584

Til dokumentets forside