Prop. 1 S (2020–2021)

FOR BUDSJETTÅRET 2021 Statsbudsjettet (Gul bok)

Til innholdsfortegnelse

1 Oversikt over utgifter og inntekter i statsbudsjettet for budsjetterminen 2021

1 000 kroner

Utgifter

Samlede utgifter

Driftsutgifter

Nybygg, anlegg mv.

Overføringer til andre

Utlån, gjelds- avdrag mv.

Det kongelige hus

335 650

23 759

-

311 891

-

Regjering

451 835

451 835

-

-

-

Stortinget og tilknyttede organ

2 117 800

1 716 200

139 900

261 700

-

Høyesterett

121 027

121 027

-

-

-

Utenriksdepartementet

45 323 066

5 444 082

63 092

38 575 668

1 240 224

Kunnskapsdepartementet

78 713 073

7 108 595

261 955

71 342 523

-

Kulturdepartementet

23 647 408

2 314 644

106 935

21 225 829

-

Justis- og beredskapsdepartementet

42 541 475

37 788 415

2 475 716

2 277 344

-

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

205 744 973

6 490 383

2 614 472

196 640 118

-

Arbeids- og sosialdepartementet

44 582 004

24 595 179

499 915

14 386 910

5 100 000

Helse- og omsorgsdepartementet

205 492 593

11 717 360

17 882

193 757 351

-

Barne- og familiedepartementet

34 032 545

8 686 379

10 029

25 336 137

-

Nærings- og fiskeridepartementet

14 775 215

4 866 657

786 150

8 231 350

891 058

Landbruks- og matdepartementet

21 121 752

1 857 756

14 771

19 249 225

-

Samferdselsdepartementet

80 054 578

17 783 700

13 258 378

48 812 500

200 000

Klima- og miljødepartementet

16 904 462

3 262 718

615 003

13 026 741

-

Finansdepartementet

150 609 023

20 605 223

273 700

41 730 100

88 000 000

Forsvarsdepartementet

64 452 089

41 472 229

21 932 646

1 047 214

-

Olje- og energidepartementet

5 834 556

1 735 626

23 000

4 075 930

-

Ymse

5 200 000

5 200 000

-

-

-

Statsbankene

140 448 850

771 457

84 541

17 336 550

122 256 302

Statlig petroleumsvirksomhet

23 800 000

-

23 800 000

-

-

Statens forretningsdrift

7 752 495

-1 342 959

4 090 454

5 000

5 000 000

Folketrygden

523 454 081

-

-

523 454 081

-

Statens pensjonsfond utland

98 501 000

-

-

98 501 000

-

Sum utgifter

1 836 011 550

202 670 265

71 068 539

1 339 585 162

222 687 584

Statsbudsjettet folketrygden ikke medregnet

Folketrygden

Statsbudsjettet medregnet folketrygden

1. Inntekter (ekskl. tilbakebetalinger mv. og overføringer fra Statens pensjonsfond utland)

881 234 662

360 895 000

1 242 129 662

2. Utgifter (ekskl. utlån, avdrag på statsgjeld mv.)

1 089 869 885

523 454 081

1 613 323 966

Driftsutgifter

202 670 265

-

202 670 265

Nybygg, anlegg mv.

71 068 539

-

71 068 539

Overføringer til andre

717 630 081

523 454 081

1 241 084 162

Overføringer til Statens pensjonsfond utland

98 501 000

-

98 501 000

3. Overskudd før lånetransaksjoner før overføring fra Statens pensjonsfond utland (1-2)

-208 635 223

-162 559 081

-371 194 304

4. Overføring fra Statens pensjonsfond utland

371 194 304

-

371 194 304

5. Overskudd før lånetransaksjoner (3+4)

162 559 081

-162 559 081

-

1 000 kroner

Inntekter

Samlede inntekter

Drifts- inntekter

Inntekter i samband med nybygg, anlegg mv.

Skatter, avgifter og andre overføringer

Tilbake- betalinger mv.

Skatt på formue og inntekt

256 655 000

-

-

256 655 000

-

Arbeidsgiveravgift og trygdeavgift

358 130 000

-

-

358 130 000

-

Tollinntekter

3 435 000

-

-

3 435 000

-

Merverdiavgift

321 300 000

-

-

321 300 000

-

Avgifter på alkohol

13 900 000

-

-

13 900 000

-

Avgifter på tobakk

6 700 000

-

-

6 700 000

-

Avgifter på motorvogner

21 415 000

-

-

21 415 000

-

Andre avgifter

59 367 365

-

-

59 367 365

-

Sum skatter og avgifter

1 040 902 365

-

-

1 040 902 365

-

Renter av statens forretningsdrift

697 200

-

-

697 200

-

Øvrige inntekter av statens forretningsdrift

3 119 000

-

3 066 000

53 000

-

Sum inntekter av statens forretningsdrift

3 816 200

-

3 066 000

750 200

-

Renter fra statsbankene

5 761 370

-

-

5 761 370

-

Renter av kontantbeholdning og andre fordringer

1 886 900

-

-

1 886 900

-

Utbytte ekskl. Equinor ASA

19 013 102

-

-

19 013 102

-

Renteinntekter og utbytte (eksl. statens forretningsdrift og Equinor ASA)

26 661 372

-

-

26 661 372

-

Inntekter under departementene

29 848 725

19 802 220

629 119

9 417 386

-

Overføring fra Norges Bank

18 600 000

-

-

18 600 000

-

Tilbakeføring av midler fra Statens banksikringsfond

-

-

-

-

-

Sum andre inntekter

48 448 725

19 802 220

629 119

28 017 386

-

Inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet

98 900 000

71 700 000

24 900 000

2 300 000

-

Skatt og avgift på utvinning av petroleum

15 901 000

-

-

15 901 000

-

Aksjeutbytte fra Equinor ASA

7 500 000

-

-

7 500 000

-

Sum petroleumsinntekter

122 301 000

71 700 000

24 900 000

25 701 000

-

Tilbakebetalinger

124 894 292

-

-

-

124 894 292

Statens pensjonsfond utland

371 194 304

-

-

371 194 304

-

Sum inntekter

1 738 218 258

91 502 220

28 595 119

1 493 226 627

124 894 292

Statsbudsjettet folketrygden ikke medregnet

Folketrygden

Statsbudsjettet medregnet folketrygden

Lånetransaksjoner:

6. Utlån, gjeldsavdrag, aksjetegning mv. i alt

222 687 584

-

222 687 584

Utlån til statsbanker

122 256 302

-

122 256 302

Gjeldsavdrag

88 000 000

-

88 000 000

Andre utlån, aksjetegning mv.

12 431 282

-

12 431 282

7. Tilbakebetalinger mv.

124 894 292

-

124 894 292

8. Utlån mv. (netto) (6 - 7)

97 793 292

-

97 793 292

9. Samlet finansieringsbehov - av kontantbeholdning og lånemidler (8 - 5)

-64 765 789

162 559 081

97 793 292

Til dokumentets forside