Prop. 10 LS (2020–2021)

Lov om overgangsregler mv. ved Storbritannias uttreden fra Den europeiske union (brexit-loven) og samtykke til ratifikasjon av avtale om ordninger mellom Island, Liechtenstein, Norge og Storbritannia som følge av Storbritannias uttreden fra Den europeiske union, EØS-avtalen og andre avtaler og til deltakelse i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse av avtale mellom EU og EØS/EFTA-statene om trygdekoordinering for britiske statsborgere

I denne proposisjonen bes det om Stortingets samtykke til ratifikasjon av avtale om ordninger mellom Island, Liechtenstein, Norge og Storbritannia som følge av Storbritannias uttreden fra Den europeiske union, EØS-avtalen og andre avtaler (separasjonsavtalen). Det bes videre om samtykke til deltakelse i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse av avtale mellom EU og EØS/EFTA-statene om trygdekoordinering for britiske statsborgere. Departementet foreslår en ny lov om overgangsregler mv. ved Storbritannias uttreden fra Den europeiske union (brexit-loven) blant annet for å gjennomføre separasjonsavtalens bestemmelser i norsk rett.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget