Historisk arkiv

Nordmenns og briters rettigheter etter brexit

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Nye avtaler sikrer nordmenns rettigheter i Storbritannia og briters rettigheter i Norge etter at overgangsperioden utløper ved nyttår. I statsråd i dag ble overgangsreglene sanksjonerte. Brexit-loven trer i kraft 1. januar 2021, mens regjeringens mulighet til å fastsette forskrifter trer i kraft straks.

– Vi har sammen med Island, Liechtenstein og Storbritannia forhandlet frem en avtale for å sikre borgernes rettigheter etter brexit, og en avtale med EU som vil sikre trygdekoordinering for britiske statsborgere i Norge. Stortingets samtykke til ratifikasjon og inngåelse av disse avtalene vil bidra til å lette overgangen etter at Storbritannia ikke lenger behandles som et EU-medlem ved nyttår, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Stortinget ga sitt samtykke til avtalene 17. november 2020.

 Avtalene gjennomføres i lov om overgangsregler mv. ved Storbritannias uttreden fra Den europeiske union (brexit-loven). Loven gir også regjeringen en forskriftshjemmel for å iverksette tiltak til å avdempe negative virkninger som følge av brexit.

Avtalene skal sikre at norske borgere som oppholder seg i eller har opparbeidet rettigheter i Storbritannia før årsskiftet, i all hovedsak opprettholder de samme rettighetene som i dag. På tilsvarende måte vil britiske borgere  og deres familiemedlemmer som oppholder seg i Norge ved overgangsperiodens utløp, opprettholde sine rettigheter her.

Avtalene gjelder bare for personer som har benyttet seg av retten til fri bevegelighet etter EØS-avtalen før årsskiftet. Britiske statsborgere som ankommer Norge, eller norske borgere som ankommer Storbritannia etter dette tidspunkt, er ikke omfattet av avtalen, og vil fra 1. januar bli behandlet som tredjelandsborgere etter utlendingsloven.