Prop. 107 L (2021–2022)

Midlertidige endringer i lovverket som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om midlertidige endringer i lovverket som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina.

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om midlertidige endringer i lovverket som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina i samsvar med et vedlagt forslag.

Til dokumentets forside