Forsida

Prop. 107 LS (2019–2020)

Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga

Til innhaldsliste

19 Overgangsordning for handtering av utleggstrekk ved overføring av kommunal skatteoppkrevjar til Skatteetaten

19.1 Innleiing og samandrag

I samband med overføring av kommunal skatteoppkrevjar til Skatteetaten gjer departementet framlegg om ein overgangsordning for handtering av utleggstrekk for enkelte typar krav. Framlegget inneber ein forskriftsheimel i skattebetalingsloven § 14-5 fjerde ledd. Heimelen gjev departementet høve til å gjere unntak frå regelen om oppgjer mv. for utleggstrekk i skattebetalingsloven § 14-5 andre ledd for visse kravstypar.

19.2 Bakgrunn og gjeldande rett

Det gjeld i dag ulike reglar for oppgjer mv. for utleggstrekk avhengig av om kravet vert kravd inn av skattekontoret eller den kommunale skatteoppkrevjaren. I samband med at ansvaret for skatteoppkrevinga vert overført frå kommunane til Skatteetaten frå 1. november 2020, er skattebetalingsloven § 14-5 andre ledd vedtatt endra slik at det gjeld sams reglar for handtering av utleggstrekk for dekning av skatte- og avgiftskrav.

Etter gjeldande rett følgjer utleggstrekk nedlagt av skatteoppkrevjaren reglane for oppgjer mv. for forskotstrekk jf. skattebetalingsloven § 14-5 andre ledd. Dette inneber at arbeidsgivar pliktar å setje inn trekkbeløp på ein skattetrekkskonto etter reglane i skattebetalingsloven kapittel 5 og 10. Utleggstrekk ilagt av skattekontoret følgjer i dag reglane om forfall i tvangsfullbyrdelsesloven § 7-22 første ledd jf. skattebetalingsloven § 10-50. Det gjeld ikkje noko krav om at trekkbeløpet settast inn på ein skattetrekkskonto. Arbeidsgivar betaler kvart trekkbeløp individuelt, markert med KID-nummer som automatisk koplar innbetalinga til rett skyldnar.

19.3 Vurderingar og framlegg

Det er ønskeleg med sams reglar for handtering av utleggstrekk for dekning av alle krav som vert kravd inn av skattekontoret. I dag er det ikkje systemstøtte hos Skatteetaten for å følgje reglane for oppgjør mv. for forskotstrekk for utlegg nedlagt til dekning av dei krava som i dag vert kravd inn av skattekontoret. Ein slik løysing føreset betydelege systemendringar, særleg med omsyn til forfallstidspunkt og renteberekning. I ein overgangsperiode er det difor naudsynt å gjere unntak frå skattebetalingsloven § 14-5 andre ledd for dei krava som etter dagens reglar krevjast inn av skattekontoret. Departementet gjer framlegg om ein forskriftsheimelen i skattebetalingsloven § 14-5 fjerde ledd. Den gjev departementet heimel til å bestemme at skattebetalingsloven § 14-5 andre ledd ikkje gjeld for visse typar krav.

19.4 Administrative og økonomiske følgjer

Framlegget inneber ei vidareføring av gjeldande rett for betaling mv. av utleggstrekk som dekkjer dei skatte- og avgiftskrava skattekontoret i dag krev inn, og vil difor ikkje ha særlige administrative og økonomiske konsekvensar.

19.5 Ikraftsetjing

Departementet gjer framlegg om at endringa tek til å gjelde straks.

Til forsida av dokumentet