Forsida

Prop. 107 LS (2019–2020)

Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga

Til innhaldsliste

Tilråding

Finansdepartementet

tilrår:

At Dykkar Majestet godkjenner og skriv under eit framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om

 • lov om endring i eigedomsskattelova

 • lov om endring i folketrygdlova

 • lov om endring i skatteloven

 • lov om endring i merverdiavgiftskompensasjonsloven

 • lov om endring i skattebetalingsloven

 • lov om endring i tolloven

 • lov om endring i merverdiavgiftsloven

 • lov om endring i SI-loven

 • lov om endring i skatteforvaltningsloven

 • lov om endring i lov 20. desember 2019 nr. 94 om endringer i skatteloven

 • lov om midlertidig kompensasjonsordning for arbeidsgivere med nullsats for beregning av arbeidsgiveravgift (Sone V og Svalbard)

og

 • vedtak om endring i Stortingets vedtak om avgift på elektrisk kraft

 • vedtak om endring i Stortingets vedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2020

Vi HARALD, Noregs Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjere vedtak til

 • lov om endring i eigedomsskattelova

 • lov om endring i folketrygdlova

 • lov om endring i skatteloven

 • lov om endring i merverdiavgiftskompensasjonsloven

 • lov om endring i skattebetalingsloven

 • lov om endring i tolloven

 • lov om endring i merverdiavgiftsloven

 • lov om endring i SI-loven

 • lov om endring i skatteforvaltningsloven

 • lov om endring i lov 20. desember 2019 nr. 94 om endringer i skatteloven

 • lov om midlertidig kompensasjonsordning for arbeidsgivere med nullsats for beregning av arbeidsgiveravgift (Sone V og Svalbard)

og

 • vedtak om endring i Stortingets vedtak om avgift på elektrisk kraft

 • vedtak om endring i Stortingets vedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2020

i samsvar med eit vedlagt forslag.

Til forsida av dokumentet