Forsida

Prop. 107 LS (2019–2020)

Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga

Til innhaldsliste

Forslag
til vedtak om endring i Stortingets vedtak om avgift på elektrisk kraft

I

I Stortingets vedtak 13. desember 2019 om avgift på elektrisk kraft for budsjettåret 2020 (kap. 5541 post 70) gjer ein følgjande endring:

Romartal II § 1 andre ledd bokstav c opphevast.

II

Endringa under I tek til å gjelde straks.

Til forsida av dokumentet