Forsida

Prop. 107 LS (2019–2020)

Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga

Til innhaldsliste

Forslag
til vedtak om endring i Stortingets vedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2020

I

I Stortingets vedtak 13. desember 2019 om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2020 gjer ein følgjande endring:

Ny § 3a skal lyde:

§ 3a Reduksjon av beregnet og innrapportert arbeidsgiveravgift for mai og juni 2020

Arbeidsgivere som helt eller delvis beregner arbeidsgiveravgift etter satsene for sone I, Ia, II, III, IV eller IVa skal få en reduksjon av beregnet pliktig arbeidsgiveravgift for mai og juni tilsvarende 4 prosent av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget innenfor disse sonene for disse månedene.

Første ledd gjelder ikke for forvaltningsorganer som er unntatt fra plikten til å levere opplysninger om beregnet arbeidsgiveravgift etter a-opplysningsloven jf. forskrift om forenklet oppgjør for arbeidsgiveravgift fra statens forvaltningsvirksomhet § 4 første ledd.

Ved beregning av reduksjonsbeløpet etter første ledd skal eventuell refundert ytelse etter folketrygdloven § 23-2 femte ledd og/eller midlertidig forskrift 16. april 2020 nr. 800 inngå i arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget.

II

Endringa under I tek til å gjelde straks.

Til forsida av dokumentet