Prop. 116 L (2015–2016)

Endringer i alkoholloven mv. (retten til begrenset salg av alkoholholdig drikk mv.)

Proposisjonen inneholder forslag om endringer i alkoholloven mv. Det foreslås at en kommunal salgsbevilling utvidet til å omfatte tilvirkning for salg i egen virksomhet kan omfatte enkelte produkter over 4,7 volumprosent alkohol, og at innehaver av en statlig tilvirkningsbevilling kan gis kommunal salgsbevilling for enkelte produkter over 4,7 volumprosent alkohol. Produktene kan ikke være omfattet av EØS-avtalen og kan ikke være tilsatt brennevin eller være blandet med andre alkoholholdige drikker. Det kan bare gis bevilling for salg av produkter som er omfattet av produktlisten i kommentaren til HS-systemet for posisjon 22.06 i Tolltariffen. Bevilling for salg av de aktuelle produktene kan bare gis dersom tilvirkningen skal skje ved salgsstedet og salget vil utgjøre en del av stedets helhetlige karakter og salgstilbud. Det stilles krav om at minst en tredjedel av innsatsvarene er egenproduserte, og om at det maksimalt kan selges 15 000 liter per år per produsent.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget