Proposisjoner til Stortinget

Prop. 117 S (2019–2020)

Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2020

I proposisjonen fremmes det forslag til bevilgningsendringer i statsbudsjettet for 2020

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget