Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett:

Valuta gir økte utgifter for Forsvaret

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

En svak krone gir Forsvaret betydelige merutgifter til valuta. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett omdisponerer derfor regjeringen 206 mill. kroner internt på forsvarsbudsjettet for å dekke merutgift knyttet til drivstoff og valuta. Allerede før koronapandemien har en svak krone, spesielt målt opp mot euro og dollar, gitt Forsvaret betydelige merutgifter til valuta. Koronapandemien har ytterligere forsterket valutautfordringene og Forsvarsdepartementet jobber fortløpende med å avklare den økonomiske effekten pandemien har på forsvarsbudsjettet.

En stor andel av materiellanskaffelsene til Forsvaret betales i dollar og euro. Forsvarsbudsjettet er derfor svært utsatt ved valutasvingninger. Kampflyanskaffelsen har til eksempel en eksponering på 90 prosent mot amerikanske dollar. Andre anskaffelser som påvirkes av at den norske kronen er betydelig svekket er nye maritime patruljefly og nytt artilleri til Hæren. En vedvarende svak krone vil også påvirke kostnaden ved den fremtidige planlagte anskaffelsen av nye ubåter.

Kampflyanskaffelsen er i rute

Kampflyene leveres på tid, med bedre ytelse enn forventet og med en lavere enhetspris enn planlagt. Samtidig er materiellinvesteringsporteføljen er sterkt eksponert for valuta. Høy vekslingskurs mot amerikanske dollar har påvirket og påvirker kampflyanskaffelsens utbetalinger. Hvis dagens valutasituasjon med svak norsk krone vedvarer, vil dette kunne få betydelige konsekvenser for økonomien i anskaffelsen av nye kampfly.

Kampflyprogrammet jobber kontinuerlig med å redusere kostnadene og effekten av de kostnadsreduserende tiltakene har så langt vært meget gode. Som et eksempel har flyprisen gått ned for hver produksjonsserie frem til i dag, og forventes å gå ytterligere ned i de kommende produksjonsseriene.

Forsvarsdepartementet planlegger på vanlig måte å legge frem oppdatert status på kampflyanskaffelsen gjennom den årlige budsjettproposisjonen til Stortinget. Eventuelle konsekvenser som følge av nye valutaestimater og nye forventede kostnader vil også legges frem her i høst.

Cold Response 2020

Det har blitt omdisponert tilsammen 166 mill. kroner fra sentrale øvingsmidler i Forsvaret til Hæren, Sjøforsvaret, Luftforsvaret og Heimevernet knyttet til deltakelsen på øvelse Cold Response 2020. Utgiftene til øvelsen Cold Response ble noe lavere enn forutsatt pga. kansellering av siste del av landdelen som følge av koronasituasjonen. Innsparingene for de norske styrkene ble allikevel minimale siden øvelsen allerede var i gang da beslutningen om å kansellere ble tatt.,. Eventuelle innsparte midler vil gå til å dekke merkostnader for koronatiltak og bidrag til å dekke valutamerkostnader som har oppstått som følge av svekket norsk krone.

Ny felles IKT-løsning for departementsfellesskapet

For å øke informasjonssikkerheten i departementene har regjeringen besluttet at det skal benyttes en felles IKT-løsning. Forsvarsdepartementet har fått ansvaret for migreringen av brukerne til Forsvarsdepartementets tonivå-plattform. Forsvarsdepartementet er tilført 64 mill. kroner i revidert nasjonalbudsjett til denne oppgaven.