Prop. 138 S (2016–2017)

Endringer i statsbudsjettet 2017 under Landbruks- og matdepartementet (Reindriftsavtalen 2017/2018 m.m.)

Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) og Staten ble den 28. februar enige om ny reindriftsavtale for perioden 01.07.2017 – 30.06.2018. Avtalen innebærer økonomiske tiltak i reindriftsnæringen på i alt 118,6 mill. kroner. Dette er en økning på 4,1 mill. kroner i forhold til inneværende reindriftsavtale. Hovedmålet med reindriftsavtalen for 2017/2018 er å utvikle reindriftsnæringen som en rasjonell markedsorientert næring som er bærekraftig i et langsiktig perspektiv.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget