Prop. 141 LS (2020–2021)

Endringer i likestillings- og diskrimineringsloven mv. (universell utforming av IKT-løsninger) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 59 av 5. februar 2021 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2016/2102 om tilgjengeligheten av offentlige organers nettsteder og mobilapplikasjoner

Til innholdsfortegnelse

10 Hovedprinsipper for universell utforming

10.1 Direktivets hovedprinsipper

Direktivets artikkel 4 viser til at medlemslandene skal sikre at offentlige nettsteder og mobilapplikasjoner er mer tilgjengelig ved å gjøre dem mulig å oppfatte, mulig å betjene, forståelige og robuste.

Hovedprinsippene for universell utforming i direktivets artikkel 4 er en direkte gjengivelse av de fire hovedprinsippene i WCAG-retningslinjene.

I direktivets artikkel 6(1) spesifiseres det nærmere når det kan oppstilles en presumsjon om overensstemmelse med kravene i artikkel 4. Innhold på nettsteder og mobilapplikasjoner som er i overensstemmelse med harmoniserte standarder, eller deler av dem, og som er publisert av EU-kommisjonen i EU-tidene i henhold til forordning No. 1025/2012, presumeres å være i overensstemmelse med kravene i artikkel 4.

Opprinnelig slo direktivet fast at virksomhetene skal følge WCAG versjon 2.0 nivå A og AA, jf. artikkel 6 (3), jf. EN 301 549 V1.1.2 (2015-04). I etterkant av direktivets vedtakelse har det pågått et arbeid for å oppdatere WCAG 2.0 som nå foreligger i ny versjon, WCAG 2.1.

10.2 Gjennomføringsbeslutningens hovedprinsipper

Den 20. desember 2018 publiserte EU-kommisjonen en gjennomføringsbeslutning som bestemmer at den oppdaterte europeiske standarden EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) skal legges til grunn for direktivet. Dermed skal offentlige organer følge WCAG versjon 2.1 nivå A og AA, jf. artikkel 6(3), jf. EN 301 549 V2.1.2 (2018-08). WCAG versjon 2.1. viderefører hovedprinsippene for universell utforming i WCAG versjon 2.0. Denne videreføringen av hovedprinsippene betyr at nettsteder og mobilapplikasjoner skal være mulig å oppfatte, mulig å betjene, forståelige og robuste.

I november 2019 ble en ny versjon av EN 301 549 publisert, EN 301 549 V3.1.1 (2019-11). Versjonen inneholder ikke nye tekniske krav/suksesskriterier. Det fremgår av forordet til standarden at den skal legges til grunn for direktivet, når standarden publiseres i Official Journal. Versjonen er ikke publisert i Official Journal.

10.3 Forskriftens hovedprinsipper

Forskriften § 4 første ledd viser til at nettløsninger minst skal utformes i samsvar med standarden WCAG 2.0 på nivå A og AA, med unntak av suksesskriteriene 1.2.3, 1.2.4 og 1.2.5. Unntakene omfatter synstolkning av forhåndsinnspilt videoinnhold, og teksting av direktesendt videoinnhold (1.2.4).

Standarden WCAG 2.0 foreligger i en oppdatert versjon, WCAG 2.1. Gjennom direktivets henvisning til standarden EN 301 549 og gjennomføringsbeslutningen, er det bestemt at WCAG versjon 2.1 skal legges til grunn for direktivet. Forskriftens henvisning til standarden skal endres i tråd med dette. Dette betyr at de ovennevnte hovedprinsippene om at nettsteder og mobilapplikasjoner skal være mulig å oppfatte, mulig å betjene, forståelige og robuste videreføres tilsvarende.

Til dokumentets forside