Prop. 141 LS (2020–2021)

Endringer i likestillings- og diskrimineringsloven mv. (universell utforming av IKT-løsninger) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 59 av 5. februar 2021 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2016/2102 om tilgjengeligheten av offentlige organers nettsteder og mobilapplikasjoner

Til innholdsfortegnelse

2 Bakgrunnen for forslaget

2.1 Innledning

Direktivet stiller krav om tilgjengelighet av nettsteder og mobilapplikasjoner for offentlige organer. Begrepet universell utforming er innarbeidet som rettslig begrep i norsk terminologi, og departementet bruker derfor begrepet universell utforming i stedet for tilgjengelighet.

Universell utforming er definert i likestillings- og diskrimineringsloven § 17 annet ledd på denne måten:

«Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene, inkludert informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), slik at virksomhetens alminnelige funksjoner kan benyttes av flest mulig, uavhengig av funksjonsnedsettelse.»

Direktivet pålegger offentlige virksomheter en plikt til å gjøre nettsteder og mobilapplikasjoner universelt utformet ved å følge internasjonale standarder for universell utforming.

Direktivet er et ledd i EUs strategi for utvikling av det digitale indre marked. Videre er direktivet en europeisk oppfølging av FNs konvensjon om rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD). Departementet legger EUs fortolkning av CRPD til grunn ved gjennomføring av direktivet. Nærmere omtale av CRPD er gitt i kapittel 6.4.2.

2.2 Høring av direktivet i 2017

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sendte direktivet på høring i august 2017. Departementet ba under denne høringen særlig om høringsinstansenes innspill på om de kravene som direktivet stiller til offentlige virksomheter, skal utvides til å også gjelde for private virksomheter. Bakgrunnen for at departementet ba om synspunkter på dette, var at nasjonal lovgivning om universell utforming av IKT regulerer offentlige og private virksomheter likt (felles regelverk).

Departementet mottok nærmere 30 høringssvar, men kun fra aktører i offentlig sektor og interesseorganisasjoner. Innspill fra høringsrunden i 2017 omtales i Prop. LS, der det er relevant.

2.3 Høring av forslag til gjennomføring av direktivet i 2019

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og Kulturdepartementet (KUD) sendte 1. juli 2019 høringsnotatet med forslag til gjennomføring av kravene i direktivet, med tilhørende gjennomføringsrettsakter, på høring. Høringsnotatet ble sendt til følgende instanser:

 • Departementene

 • Fylkeskommunene

 • Fylkesmennene

 • Kommunene

Andre offentlige instanser

 • Arbeidsretten

 • Arbeidstilsynet

 • Arkivverket

 • Barne-, ungdoms- og familieetaten

 • Barneombudet

 • Barnesakkyndig kommisjon

 • Bioteknologirådet

 • Brønnøysundregistrene

 • Datatilsynet

 • De nasjonale forskningsetiske komiteer

 • Departementenes Servicesenter, DSS

 • Direktoratet for byggkvalitet

 • Direktoratet for forvaltning og ikt (nå Digdir)

 • Direktoratet for ikt og fellestjenester i høyere utdanning og forskning (Unit)

 • Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (DIKU)

 • Direktoratet for mineralforvaltning, med Bergmesteren for Svalbard

 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

 • Direktoratet for utviklingssamarbeid

 • Direktoratet for økonomistyring

 • Distriktssenteret

 • Domstolsadministrasjonen

 • Finanstilsynet

 • Fiskeridirektoratet

 • Forbrukerombudet

 • Forbrukerrådet

 • Forbrukertvistutvalget og Markedsrådets sekretariat

 • Forsvaret/Forsvarsstaben

 • Forsvarets forskningsinstitutt

 • Forsvarsbygg

 • Forvaltningsorganet for opplysningsvesenets fond

 • Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

 • Galdu kompetansesenter for urfolks rettigheter

 • Garanti-instituttet for eksportkreditt

 • Garantikassen for fiskere

 • Generaladvokaten

 • Grensekommissariatet

 • Helse Midt-Norge RHF

 • Helse Nord RHF

 • Helse Sør- Øst RHF

 • Helse Vest RHF

 • Helsedirektoratet

 • Innovasjon Norge

 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

 • Jernbaneverket

 • Kirkerådet

 • Klagenemnda for industrielle rettar

 • Klima og forurensningsdirektoratet

 • Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker

 • Konfliktrådene

 • Konkurransetilsynet

 • Kontoret for voldsoffererstatning

 • Kriminalomsorgsdirektoratet

 • Kripos

 • Kulturrådet

 • Kystverket

 • Landbruksdirektoratet

 • Landets pasient- og brukerombud

 • Landsforbundet for Utviklingshemmede og Pårørende

 • Likestillings- og diskrimineringsnemnda

 • Likestillings- og diskrimineringsombudet

 • Longyearbyen lokalstyre

 • Lotteri- og stiftelsestilsynet

 • Luftfartstilsynet

 • Mattilsynet

 • Medietilsynet

 • Meteorologisk institutt

 • Miljødirektoratet

 • Nasjonal Sikkerhetsmyndighet NSM

 • Nasjonalbiblioteket NB Stab

 • Nasjonalt folkehelseinstitutt

 • Nasjonalt ID-senter

 • NAV

 • NOKUT

 • Norges bank

 • Norges Forskningsråd

 • Norges geologiske undersøkelser

 • Norges utenrikspolitiske institutt

 • Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

 • Norsk kulturråd

 • Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek

 • Norsk pasientskadeerstatning

 • Norsk Regnesentral

 • Norsk rikskringkasting (NRK)

 • Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS)

 • Norsk senter for telemedisin

 • Norsk Tipping A/S

 • Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

 • Oljedirektoratet

 • Pasientskadenemnda

 • Patentstyret

 • Pensjonstrygden for sjømenn

 • Personvernnemnda

 • Petroleumstilsynet

 • Politidirektoratet

 • Politietaten

 • Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

 • Politiets utlendingsenhet

 • Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

 • Posten Norge

 • Påtalemyndigheten

 • Regelrådet

 • Regjeringsadvokaten

 • Riksadvokaten

 • Riksantikvaren

 • Riksarkivet

 • Riksmekleren

 • Riksrevisjonen

 • Riksteatret

 • Ruter AS

 • Rådet for psykisk helse

 • Sametinget

 • Samordnet opptak

 • Sivilombudsmannen

 • Sjøfartsdirektoratet

 • Skattedirektoratet

 • Spesialenheten for politisaker

 • Språkrådet

 • Standard Norge

 • Statens arbeidsmiljøinstitutt

 • Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

 • Statens havarikommisjon for transport

 • Statens helsepersonellnemnd

 • Statens helsetilsyn

 • Statens innkrevingssentral

 • Statens institutt for forbruksforskning

 • Statens institutt for rusmiddelforskning

 • Statens jernbanetilsyn

 • Statens kartverk

 • Statens legemiddelverk

 • Statens lånekasse for utdanning

 • Statens pensjonskasse

 • Statens seniorråd

 • Statens sivilrettsforvaltning

 • Statens strålevern

 • Statens vegvesen

 • Statistisk sentralbyrå

 • Statlig spesialpedagogisk tjeneste

 • Statsbygg

 • Statsministerens kontor

 • Stortinget

 • Sysselmannen på Svalbard

 • Teknologirådet

 • Tilsynsrådet for advokatvirksomhet

 • Toll og avgiftsdirektoratet

 • Tolletaten

 • Trygderetten

 • Utdanningsdirektoratet

 • Utdanningsforbundet

 • Utlendingsdirektoratet

 • Utlendingsnemnda

 • Utrykningspolitiet

 • Vegtilsynet

 • Økokrim

 • Universell utforming – Bufdir

 • Universitet og høyskoler

Øvrige instanser

 • Abelia

 • ADHD Norge

 • Afasiforbundet i Norge

 • Akademikerne

 • Arbeidsforskningsinstituttet

 • Artsdatabanken

 • Astma -og allergiforbundet

 • Autismeforeningen i Norge

 • Barnekreftforeningen

 • Bedriftsforbundet

 • BIBSYS

 • Bipolarforeningen

 • Boligmappa.no

 • Borgerrettsstiftelsen Stopp Diskrimineringen

 • CarciNor

 • Cerebral Parese-foreningen

 • Civita

 • CRISTIN

 • Den norske Advokatforening

 • Den Norske Dataforening

 • Den Norske Forleggerforening

 • Design og arkitektur Norge (DOGA)

 • Det Norske Veritas

 • Diabetesforbundet

 • Dysleksi Norge

 • Elektronikkbransjen

 • Elektronisk forpost Norge

 • Facebook, facebook.com

 • Finans Norge

 • FINN.no

 • Flytoget

 • Folketrygdfondet

 • Forbundet Tenner og Helse

 • Fordelingsutvalget for tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner

 • Foreldreutvalget for barnehager

 • Foreldreutvalget for grunnopplæringen

 • Foreningen for Blødere i Norge

 • Foreningen for El-overfølsomme

 • Foreningen for Fragilt X-Syndrom

 • Foreningen for Hjertesyke barn

 • Foreningen for Kroniske Smertepasienter

 • Foreningen for Muskelsyke

 • Foreningen Norges Døvblinde (FNDB)

 • Forskerforbundet

 • Forskningsstiftelsen FAFO

 • Fredskorpset

 • Funka Nu AB

 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)

 • Gynkreftforeningen

 • Hjernesvulstforeningen

 • Hovedorganisasjonen Virke

 • Husbanken

 • Husleietvistutvalget

 • Hørselshemmedes Landsforbund

 • IKT-Norge

 • Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB

 • Institutt for rettsinformatikk (UIO)

 • IT- Funk

 • Justervesenet

 • Kabel Norge

 • Klinefelterforeningen i Norge

 • Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)

 • Kompetanse Norge

 • Kunst i offentlige rom

 • Landsforeningen Alopecia Areata

 • Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

 • Landsforeningen for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde

 • Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte

 • Landsforeningen for pårørende innen Psykisk Helse

 • Landsforeningen mot Fordøyelsessykdommer

 • Landsforeningen We Shall Overcome

 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)

 • Marfanforeningen

 • Markedsforbundet

 • Media LT

 • Mediebedriftenes landsforening

 • Mental Helse

 • Microsoft Norge

 • Momentum

 • Morbus Addisons Forening

 • Multippel Sklerose Forbundet i Norge

 • Munn- og halskreftforeningen

 • Myalgisk Encefalopati Nettverket i Norge – Norges Myalgisk Encefalopati forening

 • Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning

 • Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

 • NHO – Næringslivets Hovedorganisasjon

 • NOFUS, Norsk forening for Urologiske sykdommer og inkontinens

 • Norges Blindeforbund

 • Norges Døveforbund

 • Norges Fibromyalgi Forbund

 • Norges Handikapforbund (NHF)

 • Norges Myalgisk Encefalopati Forening

 • Norges Parkinsonforbund

 • NORILCO

 • NorSIS

 • Norsk akkreditering

 • Norsk Craniofacial Forening

 • Norsk Dysmeliforening

 • Norsk Dystoniforening

 • Norsk eiendomsinformasjon

 • Norsk filminstitutt

 • Norsk Forbund for Svaksynte

 • Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU)

 • Norsk Forening for Analatresi

 • Norsk Forening for Cystisk Fibrose

 • Norsk Forening for Ehlers-Danlos Syndrom

 • Norsk Forening for Nevrofibromatose

 • Norsk Forening for Osteogenesis Imperfecta

 • Norsk forening for slagrammede

 • Norsk Forening for Tuberøs Sklerose

 • Norsk Form

 • Norsk Hemokromatoseforbund

 • Norsk Immunsviktforening

 • Norsk Industri

 • Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)

 • Norsk institutt for by – og regionforskning (By- og regionsforskningsinstituttet NIBR)

 • Norsk Interesseforening for Kortvokste

 • Norsk Interesseforening for Stamme og løpsk tale

 • Norsk kommunikasjonsforening

 • Norsk kulturminnnefond

 • Norsk lokalhistorisk institutt

 • Norsk Lymfødemforening

 • Norsk Osteoporoseforbund

 • Norsk polarinstitutt

 • Norsk Porfyriforening

 • Norsk Revmatikerforbund

 • Norsk romsenter

 • Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste

 • Norsk tjenestemannslag (NTL)

 • Norsk Tourette Forening

 • Norstella

 • NOVA

 • Norwegian Unix User Group (NUUG)

 • Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)

 • Næringslivets sikkerhetsråd

 • Personskadeforbundet LTN

 • Prostatakreftforeningen (PROFO)

 • Psoriasis- og eksemforbundet

 • Ryggforeningen i Norge

 • Ryggmargsbrokk- og Hydrocephalusforeningen

 • Rådgivning om Spiseforstyrrelser

 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner( SAFO)

 • Seniornett

 • Senter for seniorpolitikk

 • SIFO

 • Sintef

 • SINTEF Byggforsk

 • Stoffskifteforbundet

 • Synshemmede Akademikeres forening

 • Transportøkonomisk institutt

 • Turner Syndrom Foreningen i Norge

 • ULOBA

 • UNIO

 • Universell utforming AS

 • Universell, nasjonal pådriver i høyere utdanning

 • Utdanningsforbundet

 • Veterinærinstituttet

 • Virke

 • Vitenskapskomiteen for mattrygghet

 • Voksne med medfødt hjertefeil

 • Fjern-undervisning

 • Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS)

KMD og KUD mottok høringssvar fra:

 • Aurskog-Høland kommune

 • Bergen kommune

 • Oslo kommune

Andre offentlige instanser

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet

 • Arbeidstilsynet

 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

 • Bioteknologirådet

 • Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

 • Direktoratet for e-helse

 • Direktoratet for forvaltning og ikt

 • Diskrimineringsnemnda

 • Helse Midt-Norge RHF

 • Helse Sør-Øst RHF

 • Likestillings- og diskrimineringsombudet

 • Medietilsynet

 • Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

 • Norsk Regnesentral

 • Norsk rikskringkasting AS

 • Oljedirektoratet

 • OsloMet

 • Patentstyret

 • Regelrådet

 • Skattedirektoratet

 • Språkrådet

 • Standard Norge

 • Statens Jernbanetilsyn

 • Statens kartverk

 • Stiftelsen Lovdata

 • Utlendingsdirektoratet

Øvrige instanser

 • Akademikerne

 • Aller Media

 • Amedia AS

 • Bouvet Norge AS

 • Cecilie Haugstvedt

 • Den norske legeforening

 • Forleggerforeningens servicekontor

 • Funka Nu AB

 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

 • HLF Hørselshemmedes Landsforbund

 • IKT-Norge

 • KS – Kommunesektorens organisasjon

 • Lånekassen

 • Mediebedriftenes Landsforening

 • NAViO

 • Norges Blindeforbund

 • Norges Blindeforbunds Ungdom

 • Norges Døveforbund

 • Norsk Redaktørforening

 • Schibsted

 • Statens arbeidsmiljøinstitutt

 • Synshemmede Akademikere

 • TV 2 AS

 • Universell

Følgende høringsinstanser svarte at de ikke hadde merknader:

 • Forsvarsdepartementet

 • Justis- og beredskapsdepartementet

 • KORO

 • Landbruks- og matdepartementet

 • Utenriksdepartementet

 • Politidirektoratet

 • Sjøfartsdirektoratet

 • Statistisk sentralbyrå

 • Unit – Direktoratet for IKT og Fellestjenester i høyere utdanning og forskning

 • Utlendingsnemnda

 • Kompetanse Norge

 • Stiftelsen Norsk Rikstoto

For å få nærmere innspill til endringene som lovforslaget innebærer, og på grunn av at fristen for å komme med innspill på høringsnotatet var kortere enn vanlig, arrangerte departementet et offentlig høringsmøte 26. august 2019.

Til dokumentets forside