Prop. 141 LS (2020–2021)

Endringer i likestillings- og diskrimineringsloven mv. (universell utforming av IKT-løsninger) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 59 av 5. februar 2021 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2016/2102 om tilgjengeligheten av offentlige organers nettsteder og mobilapplikasjoner

Til innholdsfortegnelse

12 Formodning om samsvar med tilgjengelighetskravene

12.1 Direktivet

Direktivets artikkel 6(1) oppstiller en presumsjon om at innhold på nettsteder og mobilapplikasjoner som helt eller delvis er i samsvar med harmoniserte standarder, som EU-kommisjonen har offentliggjort henvisninger til i Den europeiske unions tidende, skal anses å være i overensstemmelse med artikkel 4.

Direktivets artikkel 4 viser til de fire hovedprinsippene for universell utforming: tjenestene skal være mulig å oppfatte, mulig å betjene, forståelige og robuste. Utover dette er det opp til EU å vedta tekniske spesifikasjoner (gjennom harmoniserte standarder) for hvordan kravene skal etterleves.

Direktivets artikkel 6(2) omhandler innhold i mobilapplikasjoner der henvisninger til slike harmoniserte standarder ikke er offentliggjort. Mobilapplikasjoner som oppfyller de tekniske spesifikasjonene som EU-kommisjonen har vedtatt ved gjennomføringsrettsakt skal, etter artikkel 6(2) første avsnitt, presumeres å oppfylle kravene til universell utforming etter artikkel 4.

Direktivets artikkel 6(3) første avsnitt slår fast at dersom ingen henvisning til de harmoniserte standarder i Den europeiske unions tidende er offentliggjort, skal nettsteder som oppfyller de relevante kravene i EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) eller deler av disse, presumeres å oppfylle kravene til universell utforming som fastsatt i artikkel 4.

Artikkel 6(3) andre avsnitt slår fast at dersom det verken foreligger offentliggjorte henvisninger til harmoniserte standarder i Den europeiske unions tidende eller en gjennomføringsrettsakt etter artikkel 6(2), skal mobilapplikasjoner som oppfyller de relevante kravene i EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) eller deler av disse, presumeres å oppfylle kravene til universell utforming som fastsatt i artikkel 4.

EU-kommisjonen publiserte 20. desember 2018 en gjennomføringsbeslutning om harmonisert standard for nettsteder og mobilapplikasjoner vedtatt i samsvar med direktivet, (EU) 2018/2048. Gjennomføringsbeslutningen slår fast at standarden som skal legges til grunn for direktivet, er EN 301 549 V2.1.2 (2018-08), som er basert på WCAG 2.1 (oppdatert WCAG 2.0).

I november 2019 ble en ny versjon av EN 301 549 publisert, EN 301 549 V3.1.1 (2019-11). Versjonen inneholder ikke nye tekniske krav/suksesskriterier. Det fremgår av forordet til standarden at den skal legges til grunn for direktivet når standarden publiseres i Official Journal. Versjonen er ikke publisert i Official Journal.

12.2 De tolv nye suksesskriteriene

Alle suksesskriteriene fra WCAG 2.0 er inkludert i WCAG 2.1.

WCAG 2.1 inneholder totalt 17 nye suksesskriterier. Tolv av kravene er på nivå A eller AA. Disse skal følges. De resterende fem kravene er på nivå AAA, og det er ikke pålagt å følge dem, verken etter nasjonal rett eller direktivet.

De nye kravene tar blant annet bedre høyde for universell utforming av applikasjoner til nettbrett og mobiler. Kriteriene tar for seg berøringsskjerm, gester eller fakter (engelsk «gestures») og det å hindre utilsiktet aktivering av innhold. Direktivet krever at disse suksesskriteriene skal innføres nasjonalt for offentlige organer.

12.3 Gjeldende rett

Etter Likestillings- og diskrimineringsloven § 17 tredje ledd anses plikten til universell utforming oppfylt, dersom virksomheten oppfyller krav i lov eller forskrift. De nærmere tekniske kravene til universell utforming av IKT-løsninger fremgår av forskriftens § 4.

Bestemmelsens første ledd viser til at nettløsninger skal oppfylle WCAG 2.0-standarden på nivå A og AA, med unntak av suksesskriterium 1.2.3, 1.2.4 og 1.2.5. Totalt utgjør dette 35 minstekrav.

12.4 Departementets vurdering

Departementet foreslo i høringsnotatet at det stadfestes i likestillings- og diskrimineringsloven § 18 fjerde ledd at kravet til universell utforming anses oppfylt dersom virksomheten oppfyller krav til universell utforming i lov eller forskrift. Forslaget om å lovfeste sektorprinsippet i den nye § 18 fjerde ledd, er en videreføring av gjeldende rett, som samtidig ivaretar og gjennomfører direktivets presumpsjon om samsvar med kravene. Departementet foreslår i Prop. LS at forslaget opprettholdes.

Forskriftens tekniske krav bygger i dag på standarden WCAG 2.0, som vil oppdateres til versjon 2.1 ved forskriftsendring. For offentlige virksomheter innebærer dette 12 nye krav på nivå A og AA. I tillegg kommer det 2 nye krav som følge av at to unntak i dagens forskrift oppheves. Totalt blir det 14 nye minstekrav.

Til dokumentets forside