Prop. 141 LS (2020–2021)

Endringer i likestillings- og diskrimineringsloven mv. (universell utforming av IKT-løsninger) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 59 av 5. februar 2021 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2016/2102 om tilgjengeligheten av offentlige organers nettsteder og mobilapplikasjoner

Til innholdsfortegnelse

9 Harmoniseringsnivå

Det følger av direktivets artikkel 2 at direktivet er et minimumsdirektiv. Det betyr at medlemslandene kan opprettholde og innføre regler som går lenger enn direktivets minimumskrav. Nasjonale reglene må være i overensstemmelse med EØS-retten generelt.

Direktivet gjelder for virksomheter i offentlig sektor. Nasjonal lovgivning stiller i dag like krav til universell utforming av nettløsninger for offentlige og private virksomheter. Departementet foreslår i Prop. LS at direktivets krav gjøres gjeldende kun for offentlige virksomheter. Dette vil Norge være forpliktet til i henhold til EØS-avtalen. EØS-komitén har truffet vedtak om innlemmelse av direktivet i EØS-avtalen.

I tillegg har det blitt vedtatt tre gjennomføringsbeslutninger med hjemmel i direktivet. Disse inneholder nærmere informasjon om krav til tilgjengelighetserklæring og tilbakemeldingsfunksjon, jf. (EU) 2018/1523, om gjennomføring av kontroll og rapportering, jf. (EU) 2018/1524, og om hvilken harmonisert standard som ligger til grunn for direktivet, jf. (EU) 2018/2048.

Den harmoniserte standarden EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) viser til oppdatert versjon av WCAG-retningslinjene, WCAG versjon 2.1. WCAG 2.1 inneholder 12 nye suksesskriterier (tekniske krav) på nivå A og AA, sammenlignet med WCAG versjon 2.0. De 12 nye tekniske kravene vil kun innføres for offentlige virksomheter, jf. omtalen i kapittel 6 om valg av modell.

Kravene i gjennomføringsbeslutningene vil bli gjennomført ved endringer i forskrift om universell utforming av IKT-løsninger.

For private virksomheter videreføres dagens regelverk uten endringer, utover at begrepsbruken i regelverket blir harmonisert med direktivet.

Til dokumentets forside