Prop. 141 LS (2020–2021)

Endringer i likestillings- og diskrimineringsloven mv. (universell utforming av IKT-løsninger) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 59 av 5. februar 2021 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2016/2102 om tilgjengeligheten av offentlige organers nettsteder og mobilapplikasjoner

Til innholdsfortegnelse

2 EØS-komiteens beslutning nr. 59/2021 av 5. februar 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunnstjenester)

EØS-KOMITEEN HAR –

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt EØS-avtalen, særlig artikkel 98,

og ut fra følgende betraktninger:

  • 1) Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/2102 av 26. oktober 2016 om tilgjengeligheten av offentlige organers nettsteder og mobilapplikasjoner1 skal innlemmes i EØS-avtalen.

  • 2) EØS-avtalens vedlegg XI bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

I EØS-avtalens vedlegg XI, etter nr. 5ob (europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2120), tilføyes følgende:

«5oc. 32016 L 2102: Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/2102 av 26. oktober 2016 om tilgjengeligheten av offentlige organers nettsteder og mobilapplikasjoner (EUT L 327 av 2.12.2016, s. 1).
Direktivets bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende tilpasning:
I artikkel 12 nr. 3, når det gjelder EFTA-statene:
  • i) i bokstav a) skal ordene ‘23. september 2018’ forstås som ‘ikrafttredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning nr. 59/2021 av 5. februar 2021’, og ordene ‘23. september 2019’ skal forstås som ‘ett år etter ikrafttredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning nr. 59/2021 av 5. februar 2021’,

  • ii) i bokstav b) skal ordene ‘23. september 2020’ forstås som ‘to år etter ikrafttredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning nr. 59/2021 av 5. februar 2021’,

  • iii) i bokstav c) skal ordene ‘23. juni 2021’ forstås som ‘to og et halvt år etter ikrafttredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning nr. 59/2021 av 5. februar 2021’.»

Artikkel 2

Teksten til direktiv (EU) 2016/2102 på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft 6. februar 2021, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 er inngitt2.

Artikkel 4

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende.

Utferdiget i Brussel 5. februar 2021.

For EØS-komiteen

Clara Ganslandt

Formann

Fotnoter

1.

EUT L 327 av 2.12.2016, s. 1.

2.

Forfatningsrettslige krav angitt.

Til dokumentets forside