Prop. 15 L (2016–2017)

Endringer i rettsgebyrloven (forskriftshjemmel for justering av rettsgebyret)

Proposisjonen foreslår endringer i rettsgebyrloven slik at størrelsen på rettsgebyret kan fastsettes i forskrift i stedet for lov. Stortinget forutsetter i statsbudsjettet en bestemt størrelse på rettsgebyret. For at statsbudsjettet skal få virkning som forutsatt må endringer i rettsgebyret skje ved lovvedtak i samsvar med budsjettvedtaket. Lovendringen fremstår som en formalitet. Departementet foreslår derfor at rettsgebyrloven § 1 annet ledd annet punktum endres til en forskriftshjemmel, og at departementet i forskrift om rettsgebyr regulerer størrelsen på rettsgebyret i tråd med Stortingets budsjettvedtak.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget