Prop. 154 L (2020–2021)

Endringer i arbeidsmiljøloven og diskrimineringsombudsloven (nemndløsning for gjengjeldelsessaker etter varsling mv.)

Proposisjonen inneholder forslag om å gi Diskrimineringsnemnda myndighet til å avgjøre tvister om gjengjeldelse etter varsling, og enkelte andre endringer i diskrimineringsombudsloven. Det fremmes også forslag om å endre forskriftshjemmelen i arbeidsmiljøloven § 1-5 andre ledd om arbeid i arbeidsgivers hjem. Endelig foreslås det at fortrinnsretten etter arbeidsmiljøloven § 14-2 fjerde ledd midlertidig utvides for arbeidstakere som får avviklet sitt arbeidsforhold på grunn av virkninger av covid-19-pandemien.   

Les dokumentet

Rettebrev

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget