Prop. 157 L (2020–2021)

Endringer i utlendingsloven (oppnevning av prosessfullmektig i saker om frihetsberøvelse etter utlendingsloven mv.)

Proposisjonen inneholder forslag til endringer i utlendingsloven hvor hovedinnholdet i forslaget er en uttrykkelig hjemmel for forskrifter om blant annet kriteriene for hvem som skal oppnevnes som prosessfullmektig, hvem som skal kunne oppnevne prosessfullmektig, og adgangen til å bringe politiets beslutning om oppnevning for tingretten.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget