Prop. 166 L (2015–2016)

Endringer i lov om EØS-finanstilsyn, lov om kredittvurderingsbyråer, lov om forvaltning av alternative investeringsfond og verdipapirhandelloven (oppfølging av EØS-finanstilsyn)

Til innholdsfortegnelse

8 Økonomiske og administrative konsekvenser

De økonomiske og administrative konsekvenser ved å gjennomføre de aktuelle EØS-rettsaktene i norsk rett er redegjort for i Prop. 127 L (2015–2016) jf. lov 17. juni nr. 30 om EØS-finanstilsyn.

Bestemmelsene forslått i denne proposisjonen er av gjennomførende og utfyllende karakter til de enkelte forordningene som ble gjennomført ved EØS-finanstilsynsloven. NVE har i sin høringsmerknad påpekt at nye rapporteringsforpliktelser som følge av EMIR vil kunne øke kostnadene for markedsaktørene i kraftmarkedet, og at det særlig vil kunne være byrdefullt for små og mellomstore aktører. Departementet bemerker at dette ikke er avgrenset til kraftsektoren. Departementet har i Prop. 127 L (2015–2016) vist til at clearingplikten som innføres ved EMIR «vil kunne gi økte kostnader for partene i derivattransaksjonen, men også bidra til større grad av sikkerhet for korrekt gjennomføring, standardisering av markedet og lette inngåelse av transaksjoner ettersom risiko ved kontraktene overtas av den sentrale motparten. Foretak i finansnæringen vil kunne oppnå lavere kapitalkrav for transaksjoner mot sentral motpart enn for bilaterale transaksjoner uten bruk av sentral motpart.» Forutsetningene for denne vurderingen er fortsatt til stede, også ved gjennomføringen av konsekvensjusteringer i norsk rett som følger av denne proposisjonen.

Det følger av de enkelte forordningenes ordlyd at det også skal gjennomføres sanksjonsbestemmelser i nasjonal rett. Forslag til disse sanksjonsbestemmelsene følger av proposisjonen her. I den grad foretakene overtrer forpliktelser som gjelder som norsk lov, og det vedtas eller idømmes sanksjoner som følge av brudd på forpliktelsene som nevnt i den enkelte sanksjonsbestemmelse, vil lovendringene som foreslås her kunne innebære økonomiske konsekvenser for private aktører. Ut over dette viser departementet til drøftingen i Prop. 127 L (2015–2016). Det antas forslaget som fremmes her ikke vil innebære andre økonomiske og administrative konsekvenser av betydning enn det som er beskrevet tidligere.

Til forsiden