Prop. 166 L (2015–2016)

Endringer i lov om EØS-finanstilsyn, lov om kredittvurderingsbyråer, lov om forvaltning av alternative investeringsfond og verdipapirhandelloven (oppfølging av EØS-finanstilsyn)

Til innholdsfortegnelse

2 Høring

Departementet sendte utkast til lovregler som beskrevet ovenfor på høring 10. mai 2016. To høringsnotater fra 2013, utarbeidet av henholdsvis Finanstilsynet og en arbeidsgruppe nedsatt av Finanstilsynet, fulgte som vedlegg til departementets høringsnotat. Høringen omfattet også utkast til de lovreglene som ble vedtatt ved EØS-finanstilsynsloven basert på forslag i Prop. 127 L (2015–2016).

Høringsbrev og -notat ble sendt til følgende høringsinstanser:

 • Justis- og beredskapsdepartementet

 • Olje- og energidepartementet

 • Nærings- og fiskeridepartementet

 • Utenriksdepartementet

 • Datatilsynet

 • Finanstilsynet

 • Folketrygdfondet

 • Forbrukerombudet

 • Forbrukerrådet

 • Konkurransetilsynet

 • Norges Bank

 • Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet

 • Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet

 • Universitetet i Tromsø, Det juridiske fakultet

 • ØKOKRIM

 • Den Norske Advokatforening

 • Den Norske Revisorforening

 • Energi Norge

 • Finans Norge

 • Landsorganisasjonen i Norge

 • Nasdaq OMX Oslo ASA

 • Nordic Association of Electricity Traders (NAET)

 • Norsk Kapitalforvalterforening

 • Norske Finansanalytikeres Forening

 • NOS Clearing ASA

 • Norske Venturekapitalforening

 • Næringslivets Hovedorganisasjon

 • Oslo Børs

 • Verdipapirfondenes Forening

 • Verdipapirforetakenes Forbund

 • Verdipapirsentralen

Høringsinstansene ble i høringsbrevet bedt om å vurdere om høringsdokumentene også burde forelegges underliggende etater eller tilknyttede virksomheter.

Følgende høringsinstanser har svart på høringen uten merknad:

 • Justis- og beredskapsdepartementet

 • Utenriksdepartementet

Følgende høringsinstanser har gitt merknader til forslaget:

 • Olje- og energidepartementet

 • Finanstilsynet

 • Norges Bank

 • Advokatforeningen

 • Finans Norge

Til forsiden