Proposisjoner til Stortinget

Prop. 20 S (2022–2023)

Endringar i statsbudsjettet 2022 under Justis- og beredskapsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget