Prop. 233 LS (2020–2021)

Lov om forsikringsformidling (forsikringsformidlingsloven) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 214/2018 av 26. oktober 2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2016/97 og direktiv (EU) 2018/411

Proposisjonen inneholder forslag til lov om forsikringsformidling og endringer i finansforetaksloven for å gjennomføre deler av forsikringsdistribusjonsdirektivet (IDD) i norsk rett. I proposisjonen bes det om Stortingets samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse av direktiv (EU) 2016/97 og direktiv (EU) 2018/411 i EØS-avtalen.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget