Prop. 27 L (2017–2018)

Endringer i bustadoppføringslova mv. (garantireglene)

Justis- og beredskapsdepartementet fremmer i denne proposisjonen forslag til enkelte endringer i garantireglene i bustadoppføringslova. Proposisjonen følger opp NOU 2016: 10 Evaluering av garantireglene i bustadoppføringslova. Det foreslås ingen endringer i garantitidens lengde eller garantiens størrelse. Det foreslås enkelte endringer når det gjelder tidspunktet for garantistillelse ved eventuelle forbehold fra forbrukeren og forbrukerens sanksjoner for det tilfellet at entreprenøren oversitter fristen for å stille garanti. Videre foreslås det en ny bestemmelse i avhendingslova om plikt for næringsdrivende til i visse tilfeller å stille garanti i tråd med bustadoppføringslova § 12 ved salg av nyoppført bolig til forbruker.

Les dokumentet

Særskilt vedlegg:
NOU 2016: 10 Evaluering av garantireglene i bustadoppføringslova

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget