Høring - NOU 2016: 10 Evaluering av garantireglene i bustadoppføringslova

Utredningen er en del av regjeringens Strategi for boligmarkedet. Utvalget har evaluert virkningen av dagens regler om garantistillelse ved oppføring av ny bolig for forbruker, og har særlig sett på forholdet mellom kostnadene ved dagens ordning, og den forbrukerbeskyttelse som ordningen gir.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.10.2016

Vår ref.: 16/4409 EP GUS/JOOR/bj

Høring – NOU 2016: 10 Evaluering av garantireglene i bustadoppføringslova      


Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring NOU 2016: 10 Evaluering av garantireglene i bustadoppføringslova.

Utvalget har foretatt en helhetlig evaluering av virkningene av garantireglene som gjelder ved oppføring av ny bolig for forbruker. Evalueringen er ett av tiltakene i regjeringens Strategi for boligmarkedet 2015 og var også forutsatt av Stortinget under behandlingen av lov 10. desember 2010 nr. 74 om endringar i bustadoppføringslova og avhendingslova.

Høringsbrevet og utredningen er tilgjengelig på Regjeringen.no. Offentlige høringsinstanser som ønsker det, kan henvende seg til Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon pr. e-post til publikasjonsbestilling@dss.dep.no for å få oversendt et fysisk eksemplar av utredningen.

Høringsfristen er 3. oktober 2016.

Vi ber om at adressatene forelegger høringsbrevet med vedlegg for berørte underliggende etater og organ som ikke er oppført på adressatlisten.

Høringsuttalelser bør fortrinnsvis avgis digitalt på Regjeringen.no under «Send inn høringssvar». Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alternativt kan høringssvar sendes Justis- og beredskapsdepartementet per e-post til: lovavdelingen@jd.dep.no. Alle kan avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.


Med vennlig hilsen


Gunhild Sletmoen e.f.
fung. lovrådgiver


Jo Ørjasæter
rådgiver

Departementene


Datatilsynet

Direktoratet for byggkvalitet

Finansklagenemnda

Finanstilsynet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Konkurransetilsynet

Norges Bank

Norsk Eiendomsinformasjon as

Regelrådet

Regjeringsadvokaten

Statens kartverk

Stortingets ombudsmann for forvaltningen


Kommunene i Bergen, Bodø, Kristiansand, Oslo, Stavanger, Tromsø og Trondheim


Advokatforeningen

Anticimex

Arkitektbedriftene i Norge

Asker og Bærum Boligbyggelag

Bedriftsforbundet

Bergen Huseierforening

Boligprodusentenes Forening

Byggenæringens Landsforening

Byggmesterforbundet

Den norske Dommerforening

Eiendomsmeglerforetakenes Forening

EL og IT Forbundet

Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg

Finans Norge

Finansforbundet

Finansieringsselskapenes Forening

Hovedorganisasjonen Virke

Husbanken

Huseiernes Landsforbund

Juss-Buss

Jussformidlingen i Bergen

Jusshjelpa i Midt-Norge

Jusshjelpa i Nord-Norge

Kommunesektorens organisasjon (KS)

Landsorganisasjonen i Norge

Maskinentreprenørenes Forbund

NITO Takst

NKF byggesak

Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF)

Norges Bygg- og Eiendomsforening

Norges Eiendomsmeglerforbund

Norges Huseierforbund

Norges Hytteforbund

Norges Jordskiftekandidatforening

Norges Juristforbund

Norges TakseringsForbund

Norsk Bergindustri

Norsk Eiendom

Norsk Huseierforening

Norsk Teknologi

Norske Arkitekters Landsforbund

Norske Boligbyggelags Landsforbund

Norske Kommunale Regnskapskontrollørers Forbund

Norske Murmestres Landsforening

Næringslivets Hovedorganisasjon

Oslo Bolig- og Sparelag (OBOS)

Rørentreprenørene i Norge

Rådgivende Ingeniørers Forening

SINTEF

Sparebankforeningen i Norge

Standard Norge

Statsbygg

Takentreprenørenes Forening

Tekna

USBL


Handelshøyskolen BI

Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet

Universitetet for miljø- og biovitenskap

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Tromsø