Høring - NOU 2016: 10 Evaluering av garantireglene i bustadoppføringslova

Utredningen er en del av regjeringens Strategi for boligmarkedet. Utvalget har evaluert virkningen av dagens regler om garantistillelse ved oppføring av ny bolig for forbruker, og har særlig sett på forholdet mellom kostnadene ved dagens ordning, og den forbrukerbeskyttelse som ordningen gir.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.10.2016