Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 32 L (2015–2016)

Lov om klageorganer for forbrukersaker (gjennomføring av direktiv 2013/11/EU og forordning nr. 524/2013) og endringer i enkelte andre lover

Til innholdsfortegnelse

13 Innmelding av klageorganer

13.1 Nasjonal liste over innmeldte klageorganer

Hver vedkommende myndighet skal utarbeide en liste over alle klageorganer som faller inn under direktivets virkeområde, som oppfyller kvalitetskravene fastsatt i direktivets kapittel II og i nasjonale bestemmelser om gjennomføring av det, herunder nasjonale bestemmelser som går lenger enn kravene i direktivet, i samsvar med unionsretten, og som er meldt til den, jf. artikkel 20 nr. 2, jf. nr.1. Listen skal inneholde følgende:

 • navn, kontaktopplysninger og nettstedadresse for klageorganene nevnt i første ledd (bokstav a),

 • deres eventuelle gebyrer (bokstav b),

 • det eller de språk som klager kan inngis på, og som klagebehandlingen gjennomføres på (bokstav c),

 • hvilke typer tvister klagebehandlingen omfatter (bokstav d),

 • hvilke sektorer og hvilke kategorier av tvister som dekkes av hvert klageorgan (bokstav e),

 • om det er behov for at partene eller eventuelt deres representanter er fysisk til stede, herunder en erklæring fra klageorganet om hvorvidt klagebehandlingen gjennomføres eller kan gjennomføres som en muntlig eller skriftlig prosedyre (bokstav f),

 • om resultatet av prosedyren er bindende eller ikke (bokstav g),

 • med hvilke begrunnelser klageorganet kan avslå å behandle en bestemt tvist i samsvar med artikkel 5 nr. 4 (bokstav h).

Hver vedkommende myndighet skal oversende listen til EU-kommisjonen, jf. artikkel 20 nr. 2 tredje ledd. Dersom vedkommende myndighet mottar melding om endringer i samsvar med artikkel 19 nr. 1 annet ledd, skal listen oppdateres uten unødig opphold. De relevante opplysningene skal oversendes EU-kommisjonen.

Hver vedkommende myndighet skal offentliggjøre den samlede listen over innmeldte klageorganer på deres nettside med en link til EU-kommisjonens relevante nettside, jf. artikkel 20 nr. 4 og 5. Informasjonen skal også gjøres offentlig tilgjengelig på varig medium, jf. artikkel 20 nr. 4 annet punktum.

EU-kommisjonen skal etter artikkel 20 nr. 4 etablere en liste over klageorganer som er innmeldte etter artikkel 20 nr. 2, og oppdatere listen når forandringer er meldt inn til EU-kommisjonen. EU-kommisjonen skal offentliggjøre listen og oppdateringene på sin nettside og på varig medium. EU-kommisjonen skal videre formidle listen og oppdateringene til de vedkommende myndigheter. Dersom en medlemsstat har oppnevnt et ATF-kontaktpunkt, skal EU-kommisjonen formidle listen og oppdateringene til ATF-kontaktpunktet.

Oppføringen av norske klageorganer på EU-kommisjonens liste over klageorganer som fyller direktivets krav, vil først bli aktuelt når rettsaktene er innlemmet i EØS-avtalen, jf. punkt 2.3.3. Det samme gjelder EU-kommisjonens videreformidling av listen og oppdateringer til vedkommende myndighet i Norge.

13.2 Rapport til EU-kommisjonen hvert fjerde år

Hver vedkommende myndighet skal innen 9. juli 2018, og hvert fjerde år deretter, offentliggjøre og sende til EU-kommisjonen en rapport om utviklingen og driften av notifiserte klageorganer, jf. artikkel 20 nr. 6. Rapporten skal særlig:

 • Angi beste praksis hos klageorganene (bokstav a),

 • Angi, med støtte i statistikk, hvilke mangler som hindrer klageorganene i å fungere som de skal, både med hensyn til nasjonale og tverrnasjonale tvister, dersom det er relevant (bokstav b),

 • Gi anbefalinger om hvordan det kan sikres at klageorganene fungerer mer formålstjenlig og effektivt, dersom det er relevant (bokstav c).

Dersom medlemsstaten har utpekt mer enn én vedkommende myndighet etter artikkel 18 nr. 1, skal rapporten etter artikkel 20 nr. 6 offentliggjøres av det felles kontaktpunktet etter artikkel 18 nr. 1. Rapporten skal gjelde alle klageorganer som er etablert i nevnte medlemsstat, jf. artikkel 20 nr. 7 annet punktum.

Rapporteringskravet forutsetter at rettsaktene er innlemmet i EØS-avtalen, jf. punkt 2.3.4.

Til toppen
Til dokumentets forside