Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 32 L (2015–2016)

Lov om klageorganer for forbrukersaker (gjennomføring av direktiv 2013/11/EU og forordning nr. 524/2013) og endringer i enkelte andre lover

Til innholdsfortegnelse

14 Samarbeid mellom innmeldte klageorganer på tvers av landegrenser

Ifølge direktivet skal klageorganene samarbeide om løsningen av tverrnasjonale tvister, og regelmessig utveksle informasjon om beste praksis i behandlingen av både tverrnasjonale og nasjonale tvister, jf. artikkel 16 nr. 1.

EU-kommisjonen skal støtte og lette nettverkssamarbeid mellom nasjonale klageorganer samt utveksling og formidling av beste praksis og erfaringer, jf. artikkel 16 nr. 2. Dersom det innenfor et sektorspesifikt område i Unionen finnes et nettverk av klageorganer som letter løsningen av tverrnasjonale tvister, skal medlemsstatene oppfordre klageorganene som behandler tvister i nevnte område, til å slutte seg til nevnte nettverk, jf. artikkel 16 nr. 3.

EU-kommisjonen skal offentliggjøre en liste med navn og kontaktopplysninger til nettverkene nevnt i artikkel 16 nr. 3, jf. artikkel 16 nr. 4, og oppdatere denne listen når det er nødvendig.

Enkelte klageorganer i Norge samarbeider allerede på tvers av landegrenser. Dette gjelder for eksempel Finansklagenemnda, som deltar i et europeisk nettverk for alternative tvisteløsningsorganer innen finanssektoren (FIN-net).

Forbruker Europa, som er en del av Forbrukerrådet, er en del av ECC-nettverket (The European Consumer Centres Network). Nettverket hjelper forbrukere med informasjon om deres rettigheter, og gir råd og bistand til forbrukere som vil klage på en næringsdrivende i et annet land innenfor EØS-området enn der de er bosatt.

Deltakelsen i ECC-net og FIN-net gir gode muligheter til å utveksle informasjon om beste praksis i behandlingen av tvister.

Til toppen
Til dokumentets forside