Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 32 L (2015–2016)

Lov om klageorganer for forbrukersaker (gjennomføring av direktiv 2013/11/EU og forordning nr. 524/2013) og endringer i enkelte andre lover

Til innholdsfortegnelse

16 Meddelelses- og gjennomføringsfrist for direktivet

16.1 Informasjon til EU-kommisjonen

Etter direktivets artikkel 24 skal medlemsstatene innen 9. juli 2015 underrette EU-kommisjonen om:

  • Dersom det er relevant, navn og kontaktopplysninger for de organene som er utpekt i samsvar med artikkel 14 nr. 2, jf. bokstav a. (NTF-kontaktpunkt).

  • Vedkommende myndigheter som er utpekt i samsvar med artikkel 18 nr. 1, herunder, dersom det er relevant, det felles kontaktpunktet, jf. bokstav b. (ATF-kontaktpunkt).

Medlemsstatene skal underrette EU-kommisjonen om eventuelle senere endringer av disse opplysningene, jf. artikkel 24 nr. 1 annet ledd.

Det følger videre av direktivet at medlemsstatene innen 9. januar 2016 skal underrette EU-kommisjonen (melde inn) den første listen etter artikkel 20 nr. 2, altså informasjon om godkjente og rapporterte klageorganer, jf. av artikkel 24 nr. 2. Dette forutsetter at rettsaktene er innlemmet i EØS-avtalen, jf. punkt 2.3.4.

16.2 Gjennomføringsfrist for direktivet

Ifølge direktivet skal medlemsstatene senest 9. juli 2015 sette de nødvendige lover og forskrifter i kraft for å etterkomme direktivet, jf. artikkel 25. Medlemsstatene skal umiddelbart underrette EU-kommisjonen om teksten til disse bestemmelsene, jf. artikkel 25 nr. 1 første ledd.

Lover og bestemmelser skal ved vedtakelsen inneholde en henvisning til direktivet, eller skal ved kunngjørelsen følges av en slik henvisning. Nærmere regler for henvisning fastsettes av medlemsstatene. Se artikkel 25 nr. 1 annet ledd.

Medlemsstatene skal oversende EU-kommisjonen teksten til de viktigste internrettslige bestemmelser som vedtas på området direktivet omhandler, jf. artikkel 25 nr. 2. Dette blir først aktuelt når rettsaktene er innlemmet i EØS-avtalen, jf. 2.3.4.

Til toppen
Til dokumentets forside