Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 32 L (2015–2016)

Lov om klageorganer for forbrukersaker (gjennomføring av direktiv 2013/11/EU og forordning nr. 524/2013) og endringer i enkelte andre lover

Til innholdsfortegnelse

15 Samarbeid mellom innmeldte klageorganer og nasjonale myndigheter som håndhever EU-rettsakter om forbrukervern

Artikkel 17 nr. 1 forutsetter at innmeldte klageorganer og nasjonale myndigheter med ansvar for håndhevelsen av EU-rettsakter om forbrukervern, skal samarbeide. I Norge vil dette for eksempel gjelde samarbeid mellom Forbrukertvistutvalget og Forbrukerombudet.

Samarbeidet skal særlig omfatte gjensidig utveksling av informasjon om praksis på spesifikke forretningsområder, som forbrukere gjentatte ganger har klaget over, jf. artikkel 17 nr. 2 første punktum. Samarbeidet skal også omfatte allerede tilgjengelig teknisk vurdering og tekniske opplysninger fra de nasjonale myndigheter til klageorganene, når en slik vurdering eller slike opplysninger er nødvendige for behandlingen av enkelte tvister jf. artikkel 17 nr. 2 annet punktum. Departementet antar at dette blant annet vil kunne gjelde den informasjonen som håndhevingsmyndigheter som er oppnevnt etter forordning EF nr. 2006/2004 (forordning om forbrukervernsamarbeid) får tilgang til i forbindelse med håndhevingen av forbrukerregelverket på tvers av landegrenser. Forordningen artikkel 6 pålegger håndhevingsmyndighetene å utveksle alle relevante opplysninger for å kunne avgjøre om det har funnet sted en overtredelse av regelverket. Klageorganene kan for eksempel ha nytte av informasjon fra tekniske rapporter eller ekspertuttalelser som håndhevingsmyndighetene har innhentet i sitt arbeid.

Etter artikkel 17 nr. 3 skal samarbeidet og den gjensidige informasjonsutvekslingen gjøres i tråd med personvernregler etter direktiv 95/46/EC (personverndirektivet), jf. artikkel 17 nr. 3.

Artikkel 17 berører ikke de regler om taushetsplikt som gjelder for de nasjonale myndigheter som håndhever EU-rettsakter om forbrukervern, jf. artikkel 17 nr. 4 første punktum. Klageorganer er omfattet av regler om taushetsplikt eller andre tilsvarende fortrolighetskrav i lovgivningen i de medlemsstater hvor de er etablert, jf. artikkel 17 nr. 4 annet punktum.

Til toppen
Til dokumentets forside