Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 32 L (2015–2016)

Lov om klageorganer for forbrukersaker (gjennomføring av direktiv 2013/11/EU og forordning nr. 524/2013) og endringer i enkelte andre lover

Til innholdsfortegnelse

19 Endringer i andre EU-rettsakter

Artiklene 22 og 23 i direktivet og artiklene 19 og 20 i forordningen sier at informasjonsbestemmelsene som følger av direktivets artikkel 13 og forordningens artikkel 14 skal føres på tilleggslistene som følger til forordning (EF) nr. 2006/2004 om samarbeid mellom håndhevingsmyndigheter og til direktiv 2009/22/EF (forbudsdirektivet).

Både samarbeidsforordningen og forbudsdirektivet er innlemmet i EØS-avtalen, og gjennomført i markedsføringsloven kapittel 8 om grenseoverskridende håndheving. I forskrift av 20.12.2001 nr. 1586 om forbrukernes kollektive interesser, som er hjemlet i markedsføringsloven § 44 fjerde ledd, følger lister over hvilke bestemmelser som til enhver tid beskytter forbrukernes kollektive interesser. Listen oppdateres etter hvert som nye EØS-relevante rettsakter om forbrukerbeskyttelse føres på listene til samarbeidsfordningen og forbudsdirektivet, og er gjennomført i norsk rett.

Forskriften vil endres i forbindelse med gjennomføringen av ATF-direktivet og NTF-forordningen ved tilføyelse av gjennomføringsbestemmelsene i norsk rett av direktiv 2013/11/EF artikkel 13 og forordning nr. 524/2013 artikkel 14. Departementet fastsetter endringene, jf. markedsføringsloven § 44 fjerde ledd, og oppnevner kompetent myndighet for håndheving av reglene, jf. markedsføringsloven § 47 annet ledd.

Til toppen
Til dokumentets forside