Prop. 47 S (2015–2016)

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 228/2015 av 25. september 2015 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 73/2010 og (EU) nr. 1029/2014 om fastsettelse av krav til kvaliteten på luftfartsdata og luftfartsinformasjon for det felles europeiske luftrom

Forordningen fastsetter krav til kvaliteten på luftfartsdata og luftfartsinformasjon for det europeiske luftrom (Aeronautical Data Quality ADQ) og inngår i lovgivingspakken om opprettelsen av ”Et felles europeisk luftrom”. Hensikten er å bidra til effektivisering av lufttrafikk¬styringen i Europa ved å sikre at oppdatert og nøyaktig informasjon og data, herunder kartdata, til sivil luftfart blir formidlet til brukerne av slike data. Nevnte informasjon og data er av en slik karakter at den er av kritisk betydning for sikker og effektiv styring og kontroll av lufttrafikken ved bruk av moderne hjelpemidler om bord i luftfartøyene og i flysikringstjenesten.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget