Prop. 47 S (2015–2016)

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 228/2015 av 25. september 2015 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 73/2010 og (EU) nr. 1029/2014 om fastsettelse av krav til kvaliteten på luftfartsdata og luftfartsinformasjon for det felles europeiske luftrom

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

EØS-komiteen vedtok ved beslutning nr. 228/2015 av 25. september 2015 å endre EØS-avtalens vedlegg XIII, transport, ved å innlemme Kommisjonsforordning (EU) nr. 73/2010 av 26. januar 2010 om fastsettelse av krav til kvaliteten på luftfartsdata og luftfartsinformasjon for Det felles europeiske luftrom og Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1029/2014 av 26. september 2014 om endring av forordning (EU) nr. 73/2010. Forordning (EU) 73/2010 slik som endret ved forordning (EU) nr. 1029/2014 omtales her som ADQ-forordningen (Aeronautical Data Quality – ADQ).

ADQ-forordningen er hjemlet i Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 552/2004, fortalens punkt 15, om samvirkningsevnen i det europeiske nettverket for lufttrafikkstyring, som er en av rettsaktene i lovgivingspakken om opprettelsen av «Et felles europeisk luftrom». Nevnte lovgivningspakke er innlemmet i EØS-avtalen, jf. St.prp. nr. 87 (2005–2006), likeledes den revidert versjon av samme lovgivningspakke, jf. Prop. 132 S (2013–2014).

Hensikten med rettsaktene er å bidra til effektivisering av lufttrafikkstyringen i Europa ved å sikre at oppdatert og nøyaktig informasjon og data, herunder kartdata, til sivil luftfart blir formidlet til brukerne av slike data. Nevnte informasjon og data er av en slik karakter at den er av kritisk betydning for sikker og effektiv styring og kontroll av lufttrafikken ved bruk av moderne hjelpemidler om bord i luftfartøyene og i flysikringstjenesten.

I og med at gjennomføring av EØS-komiteens beslutning vil kreve bevilgningsvedtak, er Stortingets samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nødvendig i medhold av Grl. § 26, annet ledd.

EØS-komitébeslutningen samt forordning (EU) nr. 73/2010 og (EU) nr. 1029/2014 i uoffisiell norsk oversettelse følger som trykte vedlegg til proposisjonen.