Prop. 47 S (2015–2016)

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 228/2015 av 25. september 2015 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 73/2010 og (EU) nr. 1029/2014 om fastsettelse av krav til kvaliteten på luftfartsdata og luftfartsinformasjon for det felles europeiske luftrom

Til innholdsfortegnelse

3 Nærmere omtale av innholdet i rettsakten

Kommisjonsforordning (EU) nr. 73/2010:

Rettsaktens formål er å fastsette krav til kvaliteten på luftfartsdata og luftfartsinformasjon med hensyn til nøyaktighet, oppløsning og integritet, jf. artikkel 1.

Artikkel 2 fastsetter anvendelsesområdet: Rettsakten får anvendelse på systemene til Det europeiske nett for lufttrafikkstyring (EATMN), deres komponenter og tilknyttede prosedyrer for frambringelse, framstilling, lagring, håndtering, behandling, overføring og distribusjon av luftfartsdata og luftfartsinformasjon. Den får anvendelse på luftfartsdata og luftfartsinformasjon, bl.a. den integrerte luftfartsinformasjonspakken, elektroniske data om luftfartshindre, elektroniske terrengdata og kartleggingsdata for flyplasser. Forordningen får anvendelse på følgende parter: ytere av flysikringstjenester, operatører av de flyplasser og helikopterlandingsplasser der instrumentflygeregler (IFR) eller spesielle visuelle flygeregler (VFR) er kunngjort i nasjonale luftfartspublikasjoner, samt offentlige eller private organer som leverer tjenester knyttet til oppmålingsdata.

Artikkel 3 inneholder en rekke definisjoner – bl.a. defineres hva som menes med «luftfarts-data», «luftfartsinformasjon», «datakvalitet» mv.

Ifølge artikkel 4 skal partene som omfattes av rettsakten, levere luftfartsdata og luftfartsinformasjon i samsvar med datasettspesifikasjonene beskrevet i vedlegg I.

Artikkel 5 fastsetter at luftfartsdata og luftfartsinformasjon skal bli overført partene imellom ved direkte elektronisk forbindelse. Ytere av flysikringstjenester skal sikre at luftfartsdata og –informasjon, omfattet av artikkel 2, blir overført mellom partene i samsvar med kravene fastsatt i vedlegg II.

Artikkel 6 fastsetter kravene til datakvalitet. De detaljerte kravene fremgår av vedlegg IV.

Når luftfartsdata eller luftfartsinformasjon blir gjengitt i AIP-en til flere medlemsstater, skal yterne av luftfartsinformasjonstjenester med ansvar for AIP-ene fastsette ordninger for å sikre samsvar mellom de gjengitte opplysningene, jf. artikkel 7. Samme artikkel inneholder bl.a. krav om at luftfartsdata og –informasjon publisert i AIP, inneholder merknader som angir hvilke elementer som oppfyller kravene til datakvalitet fastsatt i rettsakten. Videre inneholder artikkelen krav til partene for å sikre at personell med ansvar for oppgaver knyttet til rettsakten har nødvendig kjennskap til og etterlever kravene i rettsakten, inklusiv krav om opplæring, kvalifisering og godkjenning.

Artikkel 8 stiller krav til dataverktøy og programvare. Detaljert krav til verktøy og programvare er spesifisert i vedlegg V. Det dreier seg bl.a. om styringskrav, krav til samsvarsvurdering og øvrige krav.

Artikkel 9 inneholder bestemmelser om datasikring. Detaljerte krav til datasikring er spesifisert i vedlegg VI. Det dreier seg bl.a. om krav til sporbarhet, som skal opprettholdes minst 5 år etter utløpstiden for de aktuelle dataelementene.

Artikkel 10, 11, 12 og 13 inneholder bestemmelser med krav til kvalitetsstyringssystem, samsvarsvurdering, verifisering av systemer, krav til driftshåndbøker og krav om sikkerhetsklarering og kvalifisering av personell som har ansvar for oppgaver som omfattes av rettsakten.

Artikkel 14 og 15 inneholder bestemmelser om ikrafttredelse, mv. Luftfartsinformasjon og –data som er publisert før 1. juli 2013, skal være i samsvar med kravene i forordningen senest 1. juli 2017. For nye data som publiseres, gjelder kravene i hovedsak fra 1. juli 2013. For noen typer krav er tidsfristen 1. juli 2014.

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1029/2014

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1029/2014 inneholder et antall tekniske og redaksjonelle ajourføringer av teksten i forordning 73/2010. Det dreier seg om oppdaterte henvisninger til ICAO-regelverk, EU-regelverk og ISO-standarder, mv.