Prop. 47 S (2015–2016)

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 228/2015 av 25. september 2015 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 73/2010 og (EU) nr. 1029/2014 om fastsettelse av krav til kvaliteten på luftfartsdata og luftfartsinformasjon for det felles europeiske luftrom

Til innholdsfortegnelse

3 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1029/2014 av 26. september 2014 om endring av forordning (EU) nr. 73/2010 om fastsettelse av krav til kvaliteten på luftfartsdata og luftfartsinformasjon for Det felles europeiske luftrom

EUROPAKOMMISJONEN HAR –

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 552/2004 av 10. mars 2004 om samvirkingsevnen i Det europeiske nett for lufttrafikkstyring (samvirkingsforordningen)1, særlig artikkel 3 nr. 5, og

ut fra følgende betraktninger:

 • 1) I artikkel 3 nr. 13, artikkel 7 nr. 5 og artikkel 10 nr. 1 i kommisjonsforordning (EU) nr. 73/20102 vises det til kommisjonsforordning (EF) nr. 2096/20053, som er opphevet ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1035/20114. Henvisningene til forordning (EF) nr. 2096/2005 i forordning nr. (EU) 73/2010 bør derfor ajourføres for å vise til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1035/2011.

 • 2) I vedlegg III til forordning (EU) nr. 73/2010 vises det til standarder fastsatt av Den internasjonale standardiseringsorganisasjon (ISO). Siden forordning (EU) nr. 73/2010 ble vedtatt, har ISO revidert og og gitt noen av disse standardene nye nummere. Henvisningene til de relevante ISO-standardene i forordning (EU) nr. 73/2010 bør derfor ajourføres for å sikre sammenheng med den nyeste nummereringen og utgaven av disse standardene.

 • 3) I vedlegg I, III og XI til forordning (EU) nr. 73/2010 vises det til ulike definisjoner og bestemmelser fastsatt i vedlegg 15 til Konvensjonen om internasjonal sivil luftfart (Chicago-konvensjonen), nærmere bestemt til den 12. utgaven av juli 2004, herunder endring nr. 34. Siden forordning (EU) nr. 73/2010 ble vedtatt, har Den internasjonale organisasjon for sivil luftfart (ICAO) endret en rekke definisjoner og bestemmelser og en del av strukturen i Chicago-konvensjonens vedlegg 15, senest i den 14. utgaven av juli 2013, herunder endring nr. 37. Henvisningene til Chicago-konvensjonens vedlegg 15 i forordning (EU) nr. 73/2010 bør derfor ajourføres for å overholde medlemsstatenes internasjonale rettslige forpliktelser og sikre sammenheng med ICAOs internasjonale rammeregler.

 • 4) Forordning (EU) nr. 73/2010 bør derfor endres.

 • 5) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for det felles luftrom nedsatt ved artikkel 5 i forordning (EF) nr. 549/20045,

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I forordning (EU) nr. 73/2010 gjøres følgende endringer:

 • 1) I artikkel 3 gjøres følgende endringer:

  • a) Nr. 7 skal lyde:

   • «7. «integrert luftfartsinformasjonspakke» (heretter kalt IAIP) en pakke i papir- eller elektronisk format som består av følgende elementer:

    • a) luftfartspublikasjoner (heretter kalt «AIP»), herunder endringer,

    • b) tillegg til AIP-en,

    • c) NOTAM som definert i nr. 17 samt informasjonsmeldinger før avgang,

    • d) luftfartsinformasjonsrundskriv og

    • e) kontrollister og lister over gyldige NOTAM-er.»

  • b) Nr. 8 skal lyde:

   • «8. «data om hindringer» data om alle faste (enten midlertidige eller permanente) og mobile objekter, eller deler av slike, som er plassert i et område som er ment for manøvrering av luftfartøyer på bakken eller som strekker seg ut over et bestemt område som er ment å beskytte luftfartøyer under flyging, eller som befinner seg utenfor disse definerte områdene og som anses å utgjøre en fare for lufttrafikken,»

  • c) Nr. 10 skal lyde:

   • «10. «kartleggingsdata for flyplasser» data som samles inn med henblikk på å utarbeide kartleggingsdata for flyplasser,»

  • d) Nr. 13 skal lyde:

   • «13. «yter av luftfartsinformasjonstjenester» organisasjonen som har ansvar for å levere en luftfartsinformasjonstjeneste, sertifisert i samsvar med kravene i kommisjonsforordning (EF) nr. 1035/2011,»

  • e) Nr. 24 skal lyde:

   • «24. «kritiske data» data som er klassifisert under bokstav c) i integritetsklassifikasjonen definert i kapittel 1 avsnitt 1.1 i vedlegg 15 til Konvensjonen om internasjonal luftfart (heretter kalt Chicago-konvensjonen),»

  • f) Nr. 25 skal lyde:

   • «25. «vesentlige data» data som er klassifisert under bokstav b) i integritetsklassifikasjonen definert i kapittel 1 avsnitt 1.1 i Chicago-konvensjonens vedlegg 15.»

 • 2) I artikkel 7 skal nr. 5 lyde:

  • «5. Uten at det berører forordning (EU) nr. 1035/2011, skal partene nevnt i artikkel 2 nr. 2 sikre at deres personell med ansvar for oppgaver knyttet til levering av luftfartsdata eller luftfartsinformasjon, har fått hensiktsmessig opplæring, er kvalifiserte og godkjent for det arbeidet de skal utføre.»

 • 3) I artikkel 10 skal nr. 1 lyde:

  • «1. Uten at det berører gjennomføringsforordning (EU) nr. 1035/2011, skal partene nevnt i artikkel 2 nr. 2 innføre og opprettholde et kvalitetsstyringssystem som omfatter deres former for virksomhet i tilknytning til levering av luftfartsdata og luftfartsinformasjon, i samsvar med kravene fastsatt i vedlegg VII del A.»

 • 4) Vedlegg I endres i samsvar med vedlegg I til denne forordning.

 • 5) Vedlegg III erstattes med teksten i vedlegg II til denne forordning.

 • 6) Vedlegg XI erstattes med teksten i vedlegg III til denne forordning.

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 26. september 2014.

For Kommisjonen

José Manuel BARROSO

President

Vedlegg I

I vedlegg I del B skal bokstav a) lyde:

 • «a) leveres i digital form i samsvar med ICAO-standardene nevnt i nr. 9, 9a og 12 i vedlegg III,»

Vedlegg II

«Vedlegg III

Bestemmelser nevnt i artikler og vedlegg

 • 1. Kapittel 3 avsnitt 3.7 («Quality management system») i Chicago-konvensjonens vedlegg 15 «Aeronautical Information Services» (14. utgave – juli 2013, herunder endring nr. 37).

 • 2. Kapittel 3 avsnitt 1.2.1 («Horizontal reference system») i Chicago-konvensjonens vedlegg 15 «Aeronautical Information Services» (14. utgave – juli 2013, herunder endring nr. 37).

 • 3. Kapittel 3 avsnitt 1.2.2 («Vertical reference system») i Chicago-konvensjonens vedlegg 15 «Aeronautical Information Services» (14. utgave – juli 2013, herunder endring nr. 37).

 • 4. Kapittel 4 («Aeronautical Information Publications (AIP)») i Chicago-konvensjonens vedlegg 15 «Aeronautical Information Services» (14. utgave – juli 2013, herunder endring nr. 37).

 • 5. Kapittel 4 avsnitt 4.3 («Specifications for AIP Amendments») i Chicago-konvensjonens vedlegg 15 «Aeronautical Information Services» (14. utgave – juli 2013, herunder endring nr. 37).

 • 6. Kapittel 4 avsnitt 4.4 («Specifications for AIP Supplements») i Chicago-konvensjonens vedlegg 15 «Aeronautical Information Services» (14. utgave – juli 2013, herunder endring nr. 37).

 • 7. Kapittel 5 («NOTAM») i Chicago-konvensjonens vedlegg 15 «Aeronautical Information Services» (14. utgave – juli 2013, herunder endring nr. 37).

 • 8. Kapittel 6 avsnitt 6.2 («Provision of information in paper copy form») i Chicago-konvensjonens vedlegg 15 «Aeronautical Information Services» (14. utgave – juli 2013, herunder endring nr. 37).

 • 9. Kapittel 10 avsnitt 10.1 («Coverage and requirements for data provision») i Chicago-konvensjonens vedlegg 15 «Aeronautical Information Services» (14. utgave – juli 2013, herunder endring nr. 37).

 • 9a Kapittel 10 avsnitt 10.2 («Terrain data set – content, numerical specification and structure») i Chicago-konvensjonens vedlegg 15 «Aeronautical Information Services» (14. utgave – juli 2013, herunder endring nr. 37).

 • 10. Tillegg 1 («Contents of Aeronautical Information Publication (AIP)») i Chicago-konvensjonens vedlegg 15 «Aeronautical Information Services» (14. utgave – juli 2013, herunder endring nr. 37).

 • 11. Tillegg 7 («Aeronautical data publication resolution and integrity classification») i Chicago-konvensjonens vedlegg 15 «Aeronautical Information Services» (14. utgave – juli 2013, herunder endring nr. 37).

 • 12. Tillegg 8 («Terrain and obstacle data requirements») i Chicago-konvensjonens vedlegg 15 «Aeronautical Information Services» (14. utgave – juli 2013, herunder endring nr. 37).

 • 13. «Object Management Group Unified Modelling Language (UML) Specification», utgave 2.1.1.

 • 14. Den internasjonale standardiseringsorganisasjon, ISO 19107:2003 – «Geografisk informasjon – Modell for å beskrive geometri og topologi» (utgave 1 – 8.5.2003).

 • 15. Den internasjonale standardiseringsorganisasjon, ISO 19115:2003 – «Geografisk informasjon – Metadata» (utgave 1 – 8.5.2003 2003 [rettelse Cor 1:2006 5.7.2006]).

 • 16. Den internasjonale standardiseringsorganisasjon, ISO 19139:2007 – «Geografisk informasjon – Metadata – gjennomføring av XML-skjema» (utgave 1 – 17.4.2007).

 • 17. Den internasjonale standardiseringsorganisasjon, ISO 19118:2011 – «Geografisk informasjon – Koding» (utgave 2 – 10.10.2011).

 • 18. Den internasjonale standardiseringsorganisasjon, ISO 19136:2007 – «Geografisk informasjon – Geografisk Markeringsspråk (GML)» (utgave 1 – 23.8.2007).

 • 19. Den internasjonale standardiseringsorganisasjon, ISO/IEC 19757-3:2006 – «Information technology – Document Schema Definition Languages (DSDL)» – del 3: «Rule-based validation – Schematron» (utgave 1 – 24.5.2006).

 • 20. ICAO-dokument 9674-AN/946 – «World Geodetic System – 1984 Manual» (annen utgave – 2002).

 • 21. Kapittel 7 avsnitt 7.3.2 («Algoritme for syklisk redundanskontroll (CRC) «) i ICAO-dokument 9674-AN/946 – «World Geodetic System – 1984 (WGS-84) Manual» (annen utgave – 2002).

 • 22. Den internasjonale standardiseringsorganisasjon, ISO/IEC 27002:2005 – «Information technology – Security techniques – Code of practice for information security management» (utgave 1 – 15.6.2005).

 • 23. Den internasjonale standardiseringsorganisasjon, ISO 28000:2007: – «Specification for security management systems for the supply chain» (utgave 1 – 21.9.2007 under revisjon, skal erstattes av utgave 2 med forventet dato 31.1.2008 [på utredningsnivå]).

 • 24. Eurocae ED-99A, «Brukerkrav til kartleggingsinformasjon for flyplasser» (oktober 2005).

 • 25. Den internasjonale standardiseringsorganisasjon, ISO 19110:2005 – «Geografisk informasjon – Metodikk for objektkatalogisering» (utgave 1).»

Vedlegg III

«Vedlegg XI

Avvik som ICAO er underrettet om, som nevnt i artikkel 14

Kapittel 3 avsnitt 3.5.2 («Cyclic redundancy check») i Chicago-konvensjonens vedlegg 15 «Aeronautical Information Services». (14. utgave – juli 2013, herunder endring nr. 37).»

Fotnoter

1.

EUT L 96 av 31.3.2004, s. 26.

2.

Kommisjonsforordning (EU) nr. 73/2010 av 26. januar 2010 om fastsettelse av krav til kvaliteten på luftfartsdata og luftfartsinformasjon for Det felles europeiske luftrom (EUT L 23 av 17.1.2009, s. 6).

3.

Kommisjonforordning (EF) nr. 2096/2005 av 20. desember 2005 om fastsettelse av felles krav til yting av flysikringstjenester (EUT L 335 av 21.12.2005, s. 13).

4.

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1035/2011 av 17. oktober 2011 om fastsettelse av felles krav til yting av flysikringstjenester og om endring av forordning (EF) nr. 482/2008 og (EU) nr. 691/2010 (EUT L 271 av 18.10.2011, s. 23).

5.

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 549/2004 av 10. mars 2004 om fastsettelse av rammeregler for opprettelse av et felles europeisk luftrom (rammeforordningen) (EUT L 96 av 31.3.2004, s. 1).