Prop. 47 S (2015–2016)

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 228/2015 av 25. september 2015 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 73/2010 og (EU) nr. 1029/2014 om fastsettelse av krav til kvaliteten på luftfartsdata og luftfartsinformasjon for det felles europeiske luftrom

Til innholdsfortegnelse

4 EØS-komiteens beslutning

EØS-komiteen vedtok ved beslutning nr. 228/2015 av 25. september 2015 å endre EØS-avtalens vedlegg XIII ved å innlemme Kommisjonsforordning (EU) nr. 73/2010 av 26. januar 2010 om fastsettelse av krav til kvaliteten på luftfartsdata og luftfartsinformasjon for Det felles europeiske luftrom og Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1029/2014 av 26. september 2014 om endring av forordning (EU) nr. 73/2010.

EØS-komiteens beslutning inneholder fortale og fire artikler.

Beslutningens artikkel 1 fastsetter at avtalens vedlegg XIII endres ved at det tas inn et nytt strekpunkt 66wo som skal lyde:

«66wo. 32010 R 0073: Kommisjonsforordning (EF) nr. 73/2010 av 26. januar 2010 om fastsettelse av krav til kvaliteten på luftfartsdata og luftfartsinformasjon for Det felles europeiske luftrom (EUT L 23 av 27.1.2010, s. 6), endret ved:
32014 R 1029: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1029/2014 av 26. september 2014 (EUT L 284 av 30.9.2014, s. 9).»

Artikkel 2 slår fast at teksten til beslutning nr. 228/2015 på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet.

Artikkel 3 slår fast at beslutningen trer i kraft 26. september 2015, forutsatt at EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser etter avtalens artikkel 103 nr. 1.

Norge har tatt forbehold om Stortingets samtykke iht. EØS-avtalens artikkel 103.

Artikkel 4 fastsetter at beslutningen skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og i EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende.