Prop. 47 S (2015–2016)

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 228/2015 av 25. september 2015 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 73/2010 og (EU) nr. 1029/2014 om fastsettelse av krav til kvaliteten på luftfartsdata og luftfartsinformasjon for det felles europeiske luftrom

Til innholdsfortegnelse

1 EØS-komiteens beslutning nr. 228/2015 av 25. september 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

EØS-KOMITEEN HAR –

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt EØS-avtalen, særlig artikkel 98,

og på følgende bakgrunn:

  • 1 Kommisjonsforordning (EF) nr. 73/2010 av 26. januar 2010 om fastsettelse av krav til kvaliteten på luftfartsdata og luftfartsinformasjon for Det felles europeiske luftrom1 skal innlemmes i EØS-avtalen.

  • 2 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1029/2014 av 26. september 2014 om endring av forordning (EU) nr. 73/2010 om fastsettelse av krav til kvaliteten på luftfartsdata og luftfartsinformasjon for Det felles europeiske luftrom2 skal innlemmes i EØS-avtalen.

  • 3 EØS-avtalens vedlegg XIII bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel1

I EØS-avtalens vedlegg XIII etter nr. 66wn (kommisjonsforordning (EU) nr. 677/2011) tilføyes følgende:

  • «66wo. 32010 R 0073: Kommisjonsforordning (EF) nr. 73/2010 av 26. januar 2010 om fastsettelse av krav til kvaliteten på luftfartsdata og luftfartsinformasjon for Det felles europeiske luftrom (EUT L 23 av 27.1.2010, s. 6), endret ved:

    • 32014 R 1029: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1029/2014 av 26. september 2014 (EUT L 284 av 30.9.2014, s. 9).»

Artikkel 2

Teksten til forordning (EU) 73/2010 og gjennomføringsforordning (EU) nr. 1029/2014 på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft 26. september 2015, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 er inngitt3.

Artikkel 4

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende.

Utferdiget i Brussel 25. september 2015.

For EØS-komiteen

Ingrid Schulerud

Formann

Fotnoter

1.

EUT L 23 av 27.1.2010, s. 6.

2.

EUT L 284 av 30.9.2014, s. 9.

3.

Forfatningsrettslige krav angitt.