Prop. 47 S (2015–2016)

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 228/2015 av 25. september 2015 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 73/2010 og (EU) nr. 1029/2014 om fastsettelse av krav til kvaliteten på luftfartsdata og luftfartsinformasjon for det felles europeiske luftrom

Til innholdsfortegnelse

6 Gjennomføring av rettsaktene i norsk rett

Gjennomføringen av rettsaktene i norsk rett krever ikke lovendring, men vil medføre behov for visse forskriftsendringer. Samferdselsdepartementet vil utarbeide de nødvendige forskriftsendringer.

Når det gjelder administrativ gjennomføring av rettsakten, har Avinor innledet et samarbeid med den britiske nasjonale yteren av flysikringstjenester – NATS (National Air Traffic Services) for anskaffelse av datasystemløsninger for kunngjøringstjenesten. Avinor har opplyst at de i løpet av første halvdel av 2017 vil begynne å levere luftfartsdata i henhold til kravene i ADQ, basert på ny systemplattform, og at de iht. plan skal være i full produksjon fra 1. kvartal 2018.

Luftfartstilsynet og de britiske luftfartsmyndighetene samarbeider om å følge opp denne anskaffelsesprosessen. Oppdatert informasjon tilsier en forsinkelse på om lag ett år i Norge i forhold til tidsfristen 30. juni 2017 for å konvertere alle data til nytt system for kunngjøring.

Mange EU-stater har informert EU-kommisjonen om at de ikke er i stand til å etterkomme forordningens krav innen de angitte tidsfristene.