Prop. 47 S (2015–2016)

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 228/2015 av 25. september 2015 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 73/2010 og (EU) nr. 1029/2014 om fastsettelse av krav til kvaliteten på luftfartsdata og luftfartsinformasjon for det felles europeiske luftrom

Til innholdsfortegnelse

7 Konklusjon og tilråding

Det overordnede formålet med ADQ-forordningen er å sikre at luftfartsinformasjon har tilstrekkelig kvalitet for å dekke behovene i tilknytning til lovgivningspakken «Et felles europeisk luftrom». ADQ-forordningens krav er bl.a. en forutsetning for at de fremtidige ytelsesmålene som fastsettes i «Et felles europeisk luftrom» skal nås, jf. Prop. 132 S (2013–2014). Dersom rettsaktene ikke tas inn i EØS-avtalen, vil dette kunne medføre et betydelig kvalitetsavvik på norske data som skal meldes inn i den felles europeiske distribusjonsløsningen for AIP og aeronautiske data. Dette vurderes som en situasjon som ikke ville vært i tråd med norsk holdning til lovgivingspakken om «Et felles europeisk luftrom». Gjennomføring av ADQ-forordningen i norsk rett er derfor i samsvar med norske interesser.

Når det gjelder tidsfristen for gjennomføring av rettsaktene i norsk rett, er det et mål å gjennomføre innen samme frist som EU-statene. Norge deltar i en prosess på europeisk nivå for å forberede gjennomføringen. Det er derfor viktig å arbeide parallelt med gjennomføringen i Norge og i EU-statene. Samtidig rettslig gjennomføring har betydning for prosessen med å forberede den praktiske gjennomføringen som involverer en rekke norske instanser.

Samferdselsdepartementet tilrår godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 228/2015 om innlemmelse i EØS-avtalen av Kommisjonsforordning (EU) nr. 73/2010 om fastsettelse av krav til kvaliteten på luftfartsdata og luftfartsinformasjon for Det felles europeiske luftrom samt kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1029/2014.

Utenriksdepartementet slutter seg til dette.