Prop. 63 L (2016–2017)

Endringer i naturmangfoldloven (felling av ulv m.m.)

Proposisjonen omhandler forslag til endringer i naturmangfoldloven § 18. Endringsforslaget innebærer at adgangen til uttak av ulv, jerv og bjørn utvides noe. Proposisjonen inneholder også en meldingsdel, hvor det redegjøres for dagens hjemmelsgrunnlag for felling av ulv.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget