Prop. 63 L (2016–2017)

Endringer i naturmangfoldloven (felling av ulv m.m.)

Til innholdsfortegnelse

1 Hovedinnhold i proposisjonen

1.1 Innledning

Stortinget har gjennom rovviltforlikene i 2004 og 2011, og behandling av Meld. St. 21 (2015–2016) Ulv i norsk natur gjennom Innst. 330 S (2015–2016), lagt føringer for forvaltningen av ulv og annet rovvilt. Del I av denne proposisjonen er en meldingsdel, der det gis en oversikt over de juridiske og politiske føringer som gjelder forvaltning av ulv, jf. Meld. St. 21 (2015–2016) Ulv i norsk natur og Innst. 330 S (2015–2016). Videre beskrives prosessen om lisensfelling av ulv vinteren 2016–2017, inklusiv nye vurderinger av handlingsrommet etter naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen samt nye vurderinger av faktagrunnlaget og øvrig ny informasjon. Del II er en proposisjonsdel, der gjeldende rett og lovendringsforslaget beskrives.

1.2 Oppsummering av meldingsdelen

I kapittel 2 til 8, også beskrevet som Del I: Meldingsdel, fremgår det beskrivelser av mandatet fra Stortinget, organiseringen av arbeidet og et sammendrag av regjeringens vurderinger (kapittel 2), sammendrag av noen sentrale tema fra Meld. St. 21 (2015–2016) Ulv i norsk natur (kapittel 3), sammendrag av sentrale deler fra Innst. S 330 (2015–2016) (kapittel 4), ulike instansers vurderinger av lisensfelling vinteren 2016–2017 (kapittel 5), debatt og vedtak om lisensfelling av ulv i Stortinget (kapittel 6), oppdaterte vurderinger av bestandssituasjonen m.m. (kapittel 7) og nye vurderinger av naturmangfoldlovens hjemmelsgrunnlag og Bernkonvensjonen (kapittel 8).

Det er gjort en ny bred gjennomgang av gjeldende rett som inkluderer innspill fra eksterne juridiske miljøer.

Det har fremkommet noe ny informasjon siden Meld. St. 21 (2015–2016) Ulv i norsk natur ble fremmet for Stortinget våren 2016, som for eksempel siste års erstatningsstatistikk og foreløpige bestandsregistreringer vinteren 2016–2017.

Videre viser foreløpige bestandsvurderinger fra Rovdata pr. 15. februar 2017 for vinteren 2016–2017, at det så langt denne vinteren er registrert tre helnorske ynglinger og tre ynglinger i grenserevir. I tillegg er det påvist én yngling som har uklar status i forhold til om det er et helnorsk revir eller grenserevir. Videre er det ytterligere 2 sannsynlige ynglinger i grenserevir, men status i disse to revirene er uavklart. Totalt er det dermed foreløpig påvist 5–6,5 ynglinger i Norge vinteren 2016–2017, inkludert halvparten av grenserevirene.

1.3 Oppsummering av proposisjonsdelen

I kapittel 9 til 16, også beskrevet som Del II: Proposisjonsdel, fremgår det beskrivelser av bakgrunnen for lovforslaget (kapittel 9), omtale av gjeldende rett (kapittel 10), naturmangfoldloven kapittel II vurdering (kapittel 11), forslaget i departementets høringsbrev (kapittel 12), høringsinstansenes syn på departementets forslag (kapittel 13), departementets vurdering av høringsinnspillene (kapittel 14), økonomiske og administrative konsekvenser av lovforslaget (kapittel 15) og merknader til bestemmelsene i lovforslaget – spesialmotiver (kapittel 16).

Det foreslås at det i naturmangfoldloven § 18 nytt annet ledd inntas en hjemmel for at Kongen kan tillate, i strengt kontrollerte former, på selektivt grunnlag og i begrenset utstrekning, fangst, forvaring og annen skjønnsom bruk av enkelte individer av jerv, bjørn og ulv i et lite antall. I vurderingen av om uttak skal skje, kan det i tillegg til naturmangfoldhensyn legges vekt på vitenskapelige, kulturelle, økonomiske og rekreasjonsmessige hensyn. Videre er det gjort utfyllende presiseringer av forståelsen av gjeldende § 18 første ledd bokstav c i naturmangfoldloven om hvilken betydning alvorlig frykt i befolkningen og andre særlig aktuelle tungtveiende offentlige interesser har. Videre vil rovviltforskriften bli endret av Klima- og miljødepartementet slik at forskriften § 2 g og § 10 fullt ut samsvarer med naturmangfoldloven § 18.

Til forsiden