Prop. 63 L (2019–2020)

Endringer i helseregisterloven m.m. (tilgjengeliggjøring av helsedata)

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår endringer i helseregisterloven som skal gi enklere tilgang til helsedata til helseanalyser og forskning. Endringene skal bidra til å fremme helse, forebygge sykdom og gi bedre helse- og omsorgstjenester.  Departementet foreslår at det etableres en nasjonal organisatorisk og teknisk løsning for å gjøre helsedata enklere tilgjengelig (Helsedataservice og helseanalyseplattformen). Videre foreslås det at dagens pseudonyme Reseptregisteret etableres som et direkte personidentifiserbart legemiddelregister. Et annet forslag er at vilkårene for tilgjengeliggjøring og sammenstilling av helseopplysninger fra helseregistre samordnes og samles i helseregisterloven.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget