Prop. 69 L (2018–2019)

Endringar i yrkestransportlova (ekspressbuss)

Proposisjonen omhandlar endringar i yrkestransportlova som vil gje høve til å fritt kunne etablere kommersielle bussruter lengre enn 80 kilometer éin veg, med høve til å kunne ta lokaltrafikk undervegs. Det vert òg gjeve heimel for departementet til å kunne bestemme i forskrifter at flybussruter der passasjerane går av eller på ved ein flyplass kan etablerast utan krav til nedre kilometergrense.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget