Prop. 77 L (2018–2019)

Endringer i forurensningsloven, produktkontrolloven, naturmangfoldloven og svalbardmiljøloven mv. (innføring av overtredelsesgebyr og heving av strafferammer)

Proposisjonen inneholder forslag til endringer i forurensningsloven, produktkontrolloven, naturmangfoldloven, svalbardmiljøloven og straffeprosessloven. Forslagene innebærer at det innføres hjemler for overtredelsesgebyr i forurensningsloven og produktkontrolloven, samt at bestemmelsen i naturmangfoldloven om miljøerstatning endres til en bestemmelse om overtredelsesgebyr. Videre innebærer forslaget at strafferammene heves i de fire nevnte lovene, at vilkår for bruk av øvre strafferamme i forurensningsloven endres, og at det presiseres i straffeprosessloven at påtalekompetansen for alminnelige overtredelser av de nevnte lovene legges til politiet. Før øvrig foreslås det enkelte mindre endringer i straffebestemmelsene i forurensningsloven og produktkontrolloven.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget